Stor ord­fø­rer for Lil­le­sand

Ar­ne Tho­mas­sen vars­ler nå at han gir seg som ord­fø­rer i Lil­le­sand. Det er en mar­kant sør­lands­po­li­ti­ker som gjør seg klar til å gi ord­fø­rer­kje­det vi­de­re.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Ar­ne Tho­mas­sen er ikke helt som and­re po­li­ti­ke­re. Og han er hel­ler ikke helt som and­re sør­len­din­ger. For be­grun­nel­sen for at han nå vars­ler at han vil tre ut av ord­fø­rer­rol­len er nok­så ube­skje­den og dris­tig. Han vil nem­lig ikke at det skal gå som han mis­ten­ker at det gikk sist – at vel­ge­re i Lil­le­sand lot være å stem­me Høy­re for­di de var red­de for at Ar­ne Tho­mas­sen skul­le bli valgt inn og at de der­med vil­le mis­te sin ord­fø­rer. Nå vil Ar­ne Tho­mas­sen inn på Stor­tin­get, og når han nå vars­ler at de uan­sett mis­ter ham som ord­fø­rer, er det bare å løpe til ur­ne­ne med Høy­re-sed­de­len.

Lil­le­sands ord­fø­rer har med and­re ord mer selv­til­lit enn det er van­lig å flag­ge i vår lands­del, men det er ikke uten grunn.

det er en mo­dig be­slut­ning for det lig­ger ikke ak­ku­rat an til at Høy­re skal få to kan­di­da­ter fra Aust-ag­der inn på Stor­tin­get til høs­ten. Da må Høy­re bli størst i Aust-ag­der og dob­belt så stort som det tred­je størs­te par­ti­et. Ved for­ri­ge valg lå Høy­re to pro­sent­po­eng bak Ap. På Fædre­lands­ven­nens må­ling sent i juni lå Høy­re på 23,7 pro­sent, og det er en til­bake­gang på 2,2 pro­sent. På sam­me må­ling fikk Ar­bei­der­par­ti­et 29,4 pro­sent som var en frem­gang på 1,4 pro­sent.

lil­le­sands ord­fø­rer har med and­re ord mer selv­til­lit enn det er van­lig å flag­ge i vår lands- del, men det er ikke uten grunn. Han har vir­ke­lig vært po­pu­lær og har fle­re gan­ger gitt par­ti­et sitt sei­re. Han er en jo­vi­al, fol­ke­lig og raus po­li­ti­ker og er nok også en slik små­by-ord­fø­rer alle fø­ler de kjen­ner. Så jo­vi­al er han, at hans kri­ti­ke­re me­ner det av og til kan være vans­ke­lig å få øye på hans po­li­tis­ke kjer­ne.

men kon­flikt­sky er han ikke. I den sa­ken han selv be­skri­ver som den vans­ke­ligs­te i hans kar­rie­re – da den rau­se bor­ger­mes­te­ren ble lands­kjent for by­ens tig­ger­for­bud – stod han med rak rygg og for­klar­te og for­svar­te et for­bud han lot til å være ube­kvem med, kon­tro­ver­si­elt som det jo er.

el­lers har han vært en iher­dig for­kjem­per for et tett sam­ar­beid i lands­de­len og øns­ket opp­rin­ne­lig en K5-sam­men­slå­ing. Men nå må han alt­så ryd­de lo­kal­po­li­ti­ke­ren av vei­en, for å gjø­re plass til riks­po­li­ti­ke­ren.

Den po­pu­læ­re høyre­ord­fø­re­ren Lil­le­sand, Ar­ne Tho­mas­sen, har med­delt at han vil ut av lo­kal­po­li­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.