Spray­et pul­ver inn vin­du­et

Tirs­dag mor­gen våk­net Mo­ni­ka Tho­mas­sen opp på so­fa­en av at noen blås­te pul­ver inn i lei­lig­he­ten med et brannslok­nings­ap­pa­rat.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

– Jeg er i sjokk. Da det skjed­de ble jeg først vel­dig redd, for­di jeg trod­de jeg skul­le dø. Had­de jeg ikke våk­na av blåse­ly­den had­de jeg blitt kvalt, sier Mo­ni­ka Tho­mas­sen.

Tho­mas­sen bor i et hus på Ting­sa­ker Ter­ras­se i Lil­le­sand. Man­dag kveld had­de hun lagt seg på so­fa­en i kjel­le­ren for å se på tv. De­ret­ter sov­net hun på so­fa­en.

– Jeg had­de satt et vin­du på gløtt for å luf­te si­den det var så varmt. I seks­ti­den våk­na jeg av en kraf­tig blåse­lyd. Da så jeg brannslok­nings­ap­pa­ra­tet stik­ke inn gjen­nom vin­du­et.

FIKK PUSTEPROBLEMER

Snar­rå­dig kom Tho­mas­sen seg fort opp av so­fa­en. Til tross for at hele lei­lig­he­ten var dek­ket av hvitt stoff og hun had­de vans­ker med å se, klar­te hun å gri­pe tak i et koppe­hånd­kle.

– Jeg fikk holdt hånd­kle­et opp foran mun­nen for å hind­re at jeg skul­le pus­te inn mer. Al­le­re­de da kjen­te jeg pulve­ret langt nede i hal­sen og had­de pro­ble­mer med å pus­te, sier Tho­mas­sen.

Iføl­ge Helse­nor­ge.no er pulve­ret lite far­lig ved mind­re meng­der. In­ha­le­ring av stør­re meng­der kan der­imot gi puste­vans­ker, ri­si­ko for ut­vik­ling av lunge­ødem og akutt ok­sy­gen­man­gel.

Tho­mas­sen har vært hos le­gen som sier alt ser greit ut. Hun for­tel­ler hun fort­satt kjen­ner pulve­ret i hal­sen.

Når Fædre­lands­ven­nen be­sø­ker kjel­ler­lei­lig­he­ten hvor det skjed­de, er om­trent alt dek­ket av et tykt lag med pul­ver. Pulve­ret kjen­nes godt i ne­sen.

– Jeg har vært i kon­takt med for­sik­rings­sel­ska­pet som skal fin­ne ut hvor mye som er øde­lagt og hvor­dan ren­gjø­rin­gen blir. Alt elek­trisk ut­styr har mest sann­syn­lig gått i styk­ker, sier Tho­mas­sen.

INGEN MISTENKTE

Ved hjelp fra sin far fikk Tho­mas­sen kon­tak­tet po­li­ti­et. Jor­unn Hæ­stad, lens­mann ved Bir­ke­nes lens­manns­kon­tor, sier til Fædre­lands­ven­nen at po­li­ti­et har vært på ste­det og gjort un­der­sø­kel­ser.

– Vi har star­tet etter­fors­king av hen­del­sen. Po­li­ti­et har vært i kon- takt med én per­son, men fore­lø­pig er det ingen mistenkte, opp­ly­ser Hæ­stad.

Hæ­stad opp­ly­ser at po­li­ti­et har fun­net brannslok­nings­ap­pa­ra­tet som ble brukt, men det er fore­lø­pig uvisst hvor ap­pa­ra­tet kom fra.

Natt til tirs­dag skal det også ha skjedd fle­re hen­del­ser i sam­me om­rå­det, blant an­net et mind­re inn­brudd i en ga­ra­sje. Hæ­stad sier det er for tid­lig å si om det er en sam­men­heng mel­lom hen­del­se­ne.

– Det vil etter­forsk­nin­gen vise, sier lens­man­nen.

– FLY FORBANNA

Til van­lig bor det fire per­soner i hu­set, blant an­net et lite barn, men det var bare Tho­mas­sen som var hjem­me da hen­del­sen skjed- de.

– Vi har vært på fe­rie, men jeg kom hjem tid­li­ge­re enn de and­re. De skul­le egent­lig kom­met hjem se­ne­re i uka, og det­te er ikke sær­lig ko­se­lig å kom­me hjem til.

Tho­mas­sen for­tel­ler at hen­del­sen har gjort hen­ne redd og sint.

– Det gjør meg fly forbanna at folk kan fin­ne på noe sånt. Hvis det had­de vært en eld­re per­son som sov på so­fa­en er det ikke sik­kert de had­de rea­gert like fort som jeg. El­ler hva med un­gen i hu­set? Da kun­ne det ha gått mye ver­re, sier hun.

FOTO: ANETTE LARSEN

Mo­ni­ka Tho­mas­sen lå og sov på so­fa­en i kjel­le­ren. – Jeg våk­net av en blåse­lyd og da var lei­lig­he­ten full av pul­ver, sier hun.

FOTO: ANETTE LARSEN

Mo­ni­ka Tho­mas­sen kas­tet fra tep­pe hun had­de rundt seg og sprang ut av lei­lig­he­ten. – Jeg trod­de jeg skul­le dø, sier hun

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.