– Kla­rer deg fint uten

Presse­sjef Erik Vi­gan­der i Kreft­for­enin­gen hil­ser opp­fin­nel­sen vel­kom­men, men sier man kan kla­re seg fint uten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Alle hjelpe­mid­ler som bi­drar til mer opp­merk­som­het rundt uv­strå­ling er bra, en­ten det er tek­nis­ke ny­vin­nin­ger, ap­per el­ler and­re ting.

Vi­gan­der kjen­ner ikke pro­duk­tet selv, men sy­nes det er po­si­tivt med noe som kan min­ne folk om fa­ren ved for mye so­ling.

Nor­ge er blant lan­de­ne i ver­den med hyp­pigst fore­komst av hud­kreft. Rundt 4000 nord­menn får hud­kreft hvert år. Nes­ten 2000 får den far­li­ge ty­pen fø­flekkreft, der rundt 350 dør hvert år. Ag­der-fyl­ke­ne er sam­men med Ro­ga­land, Øst­fold og Vest­fold fyl­ke­ne med flest fore­koms­ter.

– 90 pro­sent er på grunn av for mye uv-eks­po­ne­ring, sier Vi­gan­der.

Han sier at selv om det kom­mer nye opp­fin­nel­ser, så kla­rer folk seg med å føl­ge solvett­reg­le­ne.

– Smør med sol­krem, ta pau­ser og dekk deg til, sier Vi­gan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.