FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ven­st­re

● Har i dag ni stor­tings­re­pre­sen­tan­ter, og fikk 5,2 pro­sent av stem­me­ne ved val­get i 2013

● Sam­men med KRF, inn­gikk Ven­st­re høs­ten 2013 en sam­ar­beids­av­ta­le med Høy­re og Frp som dan­net re­gje­ring

● Har nå ingen re­pre­sen­tan­ter fra Sør­lan­det, men Aust-ag­ders Hans An­ton­sen mang­let noen få stem­mer på ut­jev­nings­man­dat i 2013

● Pet­ter N. Told­næs fra Lil­le­sand og Ing­vild W. Thor­svik fra Man­dal stil­ler i år som 1. og 2. kan­di­dat på Ven­st­res lis­te i både Aust-ag­der og Vest-ag­der

● På Fædre­lands­ven­nens me­nings­må­ling i juni fikk Ven­st­re fire pro­sents opp­slut­ning i Vest-ag­der og 2,8 pro­sent i Aust-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.