All­tid kla­re for å hjel­pe voks­ne, men ikke barn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE OS

For voks­ne står vold­tekts­mot­ta­ket klar med spe­sia­lis­ter hele uken. Hvis barn blir vold­tatt, er si­tua­sjo­nen en an­nen.

KRIS­TIAN­SAND

På Vold­tekts­mot­ta­ket står spe­sia­lis­ter kla­re for å iva­re­ta de som kom­mer, og for å sik­re be­vis­ma­te­ria­le umid­del­bart.

Men Vold­tekts­mot­ta­ket er la­get for voks­ne, og tar bare imot per­soner ned til 15 år.

Barne­hu­set fore­tar av­hør av barn som er ut­satt for sek­su­el­le over­grep, men ikke akut­te til­fel­ler. På Barne­hu­set gjø­res plan­lag­te av­hør av for­hold som gjer­ne lig­ger litt til­ba­ke i tid.

– IKKE GODT NOK IVARETATT

En som har vært be­kym­ret er ge­ne­ral­sek­re­tær Ada So­fie Auste­gard i Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

– Barne­hu­set har ikke res­sur­ser til å ha bak­vakt el­ler ha åpent i hel­ge­ne. Når en vok­sen per­son blir vold­tatt, er det kla­re ru­ti­ner på vold­tekts­mot­ta­ket. Barns retts­sik­ker­het er svek­ket i for­hold til de voks­ne.

– Hva sy­nes du om det?

– Det er for­fer­de­lig. Det er nok en gang et be­vis på at barn som blir ut­satt for vold og over­grep, ikke blir godt nok ivaretatt. Sam­ti­dig er det vik­tig å hus­ke på at det hel­dig­vis ikke skjer så ofte at barn blir ut­satt for en bru­tal vold­tekt der man umid­del­bart må ta prø­ver. I de al­ler fles­te til­fel­le er det barn som for­tel­ler om over­grep som har skjedd til­ba­ke i tid. Men du har noen. Og for det ene bar­net, så er det kjempe­vik­tig med god opp­føl­ging.

– Det­te hand­ler om retts­sik­ker­he­ten til bar­na. Hva om et barn blir vold­tatt i en helg? Det hand­ler om å være for­be­redt om noe slikt skul­le skje, og om vil­je til å ha kla­re hand­lings­pla­ner om de får dis­se sa­ke­ne.

Men det fin­nes et til­bud på syke­hu­set.

I akut­te til­fel­ler vil barn fra beg­ge Ag­der­fyl­ke­ne bli hen­vist til Bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen på Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

– INGEN BEHØVER å VENTE

– Det er ingen som skal be­hø­ve å vente. Hvis vi får en akutt si­tua­sjon med et barn, så hånd­te­res det­te av vakt­ha­ven­de barne­lege i Kris­tian­sand, sier Kåre Ed­vard Da­ni­el­sen, som er av­de­lings­le­der ved Bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen på Sør­lan­det syke­hus.

På Vold­tekts­mot­ta­ket tar de imot per­soner over 15 år. De som er un­der 15, blir hen­vist til Barne­og ung­doms­av­de­lin­gen.

– Vi har tre-fire le­ger som er spe­sial­opp­lært i det­te fel­tet, som vi be­nyt­ter hvis de er le­di­ge, sier Da­ni­el­sen.

– Men de dek­ker vel ikke hele døg­net, hele uken? Er det for­skjell på kva­li­te­ten i til­bu­det av­hen­gig av når man kom­mer?

– Det stem­mer at vi har ikke noe eget vakt­lag som bare tar seg av det­te, slik som Vold­tekts­mot­ta­ket. Men jeg må un­der­stre­ke at alle man kan møte her som vakt­ha­ven­de lege, vil ha opp­læ­ring så de kan ta seg av det­te, sier Da­ni­el­sen.

Han for­tel­ler også at Barne­og ung­doms­av­de­lin­gen har be- gynt å se på et mu­lig sam­ar­beid med Vold­tekts­mot­ta­ket.

– Vi snak­ker om hvor­dan vi kan ut­nyt­te res­sur­se­ne bed­re sam­men, både per­so­nell og ut­styr.

Ge­ne­ral­sek­re­tær Ada So­fie Auste­gard i Sti­ne So­fies Stif­tel­se er glad det fin­nes et akuttil­bud nå.

– Jeg er glad for at syke­hu­set ser ut til å ha bed­re ru­ti­ner nå enn før. Det er svært po­si­tivt, sier hun.

UNICEF IKKE FOR­NØYD

– Når det gjel­der over­g­reps­mot­tak for barn un­der 15 år så er det barne­av­de­lin­ge­ne på syke­hu­se­ne. Men de har svært lite kom­pe­tan­se om det­te, sier Ivar Stokke­reit i FNS barne­or­ga­ni­sa­sjon Unicef.

Han job­ber som fag­an­svar­lig med barns ret­tig­he­ter.

– Den for­ri­ge re­gje­rin­gen frem­met i sin tid for­slag om å over­fø­re an­sva­ret for alle over­g­reps­mot­tak til spe­sia­list­helse­tje­nes­ten for å gi et bed­re til­bud til barn, samt å sik­re et like­ver­dig na­sjo­nalt til­bud. Vi støt­tet det­te un­der stor­tings­be­hand­lin­gen, men et­ter hva jeg vet har ikke den nå­væ­ren­de re­gje­rin­gen fulgt opp, sier han.

FOTO: TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

Hvis et barn blir vold­tatt, har Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand et akuttil­bud. Men det står ikke all­tid spe­sia­lis­ter kla­re, slik det gjør for voks­ne i sam­me si­tua­sjon.

FAKSIMILE

Fædre­lands­ven­nen skrev i går om at ingen har over­sikt over man­ge an­mel­del­ser for vold mot barn som fø­rer til dom­fel­lel­se.

FOTO: SCHRØDER, TOR ERIK / NTB SCANPIX

Ge­ne­ral­sek­re­tær Ada So­fie Auste­gard i Sti­ne So­fies Stif­tel­se er be­kym­ret for at for­skjel­le­ne kan med­vir­ke til at barns retts­sik­ker­het er svek­ket i for­hold til de voks­ne .

FOTO: HOLVIK, SONDRE STEEN

Kåre Ed­vard Da­ni­el­sen, av­de­lings­le­der ved Bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen på Sør­lan­det syke­hus, sier hans av­de­ling kan ta imot vold­tat­te barn i akut­te si­tua­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.