Inn­brudd i 17 bo­der

Det ble be­gått inn­brudd i 17 bo­der i Søgne natt til tirs­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Inn­brud­de­ne skjed­de i et lei­lig­hets­kom­pleks i Råd­hus­vei­en 53 i Søgne. Po­li­ti­et vars­let om inn­brud­de­ne på Twit­ter klok­ken 08.34 tirs­dag.

– Ty­ve­ne har brutt opp en fel­les­port, og der­med fått til­gang til bo­de­ne, sier Ken­neth Borø, fun­ge­ren­de etter­forsk­nings­le­der i Søgne og Song­da­len lens­manns­kon­tor.

Det er ikke klart for po­li­ti­et hva som har blitt stjå­let.

– Po­li­ti­et har fore­tatt en åsteds­un­der­sø­kel­se, og sik­ret spor på ste­det. Man­ge av ei­er­ne er på fe­rie, og vi har der­med ikke fått un­der­søkt hva som er borte. Når be­boer­ne er hjem­me igjen vil de få ut­delt an­mel­del­ser, og se hva de even­tu­elt har blitt fra­stjå­let, sier ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, Geir An­der­sen.

Et­ter­forsk­nings­le­de­ren i Søgne og Song­da­len lens­manns­kon­tor opp­ly­ser imid­ler­tid at det også ble be­gått inn­brudd i de sam­me bo­de­ne søn­dag.

– Da var det kun en bod. Der ble det stjå­let en elsyk­kel, sier Borø.

– Det fin­nes ingen over­våk­nings­ka­me­ra, og ingen har så langt meldt at de har sett noe. Vi er imid­ler­tid in­ter­es­sert i tips der­som noen har sett noe mis­ten­ke­lig, sier Borø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.