An­ker dom på 6,5 års feng­sel for draps­for­søk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

Ret­ten me­ner sja­lu­si var mo­ti­vet da en 18-åring for­søk­te å dre­pe en mann med kniv i no­vem­ber.

Det var 10. no­vem­ber i fjor at en 18 år gam­mel mann gikk løs på en 30 år gam­mel mann med kniv. Volds­hand­lin­ge­ne skjed­de i et hy­bel­kom­pleks i St. Olavs vei i Kris­tian­sand.

30-årin­gen ble på­ført to kniv­stikk i bryst­kas­sen og over­ar­men. Han kom seg se­ne­re til lege­vak­ten, og ble be­hand­let for ska­de­ne han var på­ført.

SJALUSIPREGET

Iføl­ge dom­men var den til­tal­te dre­vet av sja­lu­si for­di for­nær­me­de had­de hatt et for­hold til den til­tal­tes tid­li­ge­re kjæ­res­te.

Den til­tal­te og for­nær­me­de had­de ingen per­son­li­ge re­la­sjo­ner, uten­om kjenn­ska­pet til kvin­nen.

Ret­ten leg­ger til grunn at for­nær­me­de an­kom sin hy­bel sent om nat­ten 10. no­vem­ber sam­men med kvin­nen, men at hun se­ne­re skal ha for­latt for­nær­me­des hy­bel.

Kvin­nen skal se­ne­re ha møtt den til­tal­te hvor de had­de en sam­ta­le om mu­lig for­ny­el­se av for­hol­det. Iføl­ge dom­men har til­tal­te de­ret­ter opp­søkt for­nær­me­des hy­bel.

NEK­TER STRAFFESKYLD

Sam­ta­len mel­lom 18-årin­gen og 30-årin­gen ut­vik­let seg raskt til en fy­sisk kon­fron­ta­sjon. Til­tal­te, som var i be­sit­tel­se av en spring­kniv, på­før­te for­nær­me­de to kniv­stikk, for så å for­la­te for­nær­me­des hy­bel.

Til­tal­te er­kjen­ner kniv­stik­ke­ne, men nek­ter straffeskyld da han hev­der han hand­let i nød- ver­ge. Til­tal­te har også for­klart i ret­ten at han opp­søk­te for­nær­me­des hy­bel for å sel­ge nar­ko­ti­ka.

Ret­ten har imid­ler­tid kon­klu­dert med at den til­tal­te ikke hand­let i nød­ver­ge, og at kniv­stik­ke­ne han på­før­te for­nær­me­de var livs­tru­en­de, og at til­tal­te der­med hand­let for­set­te­lig.

Iføl­ge dom­men var til­tal­te også ru­set på nar­ko­tis­ke stof­fer.

DØMT

18-årin­gen er dømt til 6,5 års feng­sel for ett til­fel­le av draps­for­søk, ett til­fel­le av brudd på kniv­for­bud, ett til­fel­le av brudd på vå­pe­net­ter­lig­ningfor­bu­det og ett til­fel­le av bruk av nar­ko­ti­ka.

Til­tal­te er også dømt til å be­ta­le 30-årin­gen 104.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning, hvor 4000 av dis­se skal dek­ke for­nær­me­des øko­no­mis­ke tap.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med den dom­fel­tes ad­vo­kat, som opp­ly­ser at 18-årin­gen øns­ker å anke dom­men.

– Min kli­ent har be­stemt seg for å anke dom­men. Han nek­ter fort­satt straffeskyld da han har på­r­opt seg at han hand­let i nød­ver­ge, sier ad­vo­kat­full­mek­tig Inam Ghous Ali.

Han fort­set­ter:

– Det vil bli en ny full­be­hand­ling, men det er for tid­lig å si noen om når den vil kom­me opp igjen. Vi ser fram til å be­hand­le det­te på ny, sier Ghous Ali vi­de­re.

FOTO: KRISTENSEN, EIVIND

En 18 år gam­mel mann fra Kris­tian­sand er dømt til 6,5 års feng­sel for å ha for­søkt å dre­pe en 30 år gam­mel mann i no­vem­ber 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.