Vit­ne­ne de­ler sine er­fa­rin­ger fra 22. juli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I Oslo blir vitne­sam­ta­ler en del av seks­års­mar­ke­rin­gen for 22. juli-ter­ro­ren. Tan­ken er å hen­te kunn­skap og læ­ring av å høre om vit­ne­nes opp­le­vel­ser.

Seks­års­mar­ke­rin­gen for ter­ror­an­gre­pe­ne 22. juli 2011 av­hol­des fre­dag, lør­dag og søn­dag.

Sam­ta­le­ne er en del av vitne­pro­sjek­tet til sen­te­ret og har som mål å vi­dere­føre kunn­ska­pen om 22. juli.

Den­ne da­gen mis­tet åtte per­soner li­vet da en bom­be gikk av i re­gje­rings­kvar­ta­let i Oslo sen­trum. 69 per­soner ble drept i skyte­mas­sa­kren på Utøya få ti­mer se­ne­re. 60 ble så­ret i an­gre­pet. Høyre­eks­tre­mis­ten An­ders Behring Brei­vik er dømt til 21 års for­va­ring for de to an­gre­pe­ne.

VIK­TIG å LÆRE OVER TID

Un­der minne­mar­ke­rin­gen på Utøya lør­dag etter­mid­dag min­nes of­re­ne med ta­ler av AUF-LE­der Ma­ni Hus­sai­ni, le­der for Den na­sjo­na­le støtte­grup­pen et­ter 22. juli, Lis­beth Røyne­land og Ar­bei­der­par­ti­ets le­der Jo­nas Gahr Stø­re.

– Vi kom­mer også til å leg­ge vekt på læ­rings­as­pek­tet i vår minne­tale, i til­legg til læ­rings­sent­re­ne i «Hegn­hu­set» på Utøya og i 22. juli-sen­te­ret i re­gje­rings­kvar­ta­let, kom­mer jeg til å løf­te fram vik­tig­he­ten av læ­ring over tid, sier Røyne­land.

Hun pe­ker også på rap­por­ten Kata­stro­fe­eks­per­te­ne fra Barne­om­bu­det, der fle­re av de over­le­ven­de de­ler sine er­fa­rin­ger, som ver­di­full.

22. JULI I KULTUREN

Re­gis­sør Erik Pop­pe star­ter opp­tak til sin spille­film om ter­ro­ren på Utøya i sep­tem­ber. Pro­sjek­tet har høs­tet kri­tikk fra AUF, som var mål for ter­ro­ren, som me­ner at det er for tid­lig med en spille­film. And­re, som Utøya-over­le­ven­de Andreas Tha­rald­sen, skri­ver i en re­plikk til NRK at det er vik­tig at kunst og kul­tur ikke har be­rø­rings­angst for Utøya-mas­sa­kren.

Den pris­be­løn­te bri­tis­ke film­ska­pe­ren Paul Gre­en­grass er også i gang med en stor­film om 22. juli i sam­ar­beid med for­fat­ter Ås­ne Sei­er­stad. NRK plan­leg­ger en drama­se­rie om an­gre­pe­ne som skal sen­des høs­ten 2019.

FOTO: NTB SCANPIX

I fjor ble to bloms­ter­kran­ser fra det of­fi­si­el­le Nor­ge med hvi­te bloms­ter, lagt ned av kron­prins Haa­kon og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg un­der minne­mar­ke­rin­gen på Utøya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.