– Dans er for ab­so­lutt alle!

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRISTIN OLSEN kristin.olsen@fvn.no

– Jeg ser mu­lig­he­ter, ikke be­grens­nin­ger, sier danse­pe­da­gog Nora Dyr­holm. Hun står bak ar­ran­ge­men­tet «Som­mer­dans» for barn med ned­satt funk­sjons­evne på Sam­sen Kul­tur­hus.

– Som­mer­fe­rien blir ofte lang for barn med ned­satt funk­sjons­evne. Så det å gjø­re ting på som­mer­en og være sam­men, det er vik­tig, sier Mo­ni­ca Myh­re.

Hun er styre­le­der i Cp-for­enin­gen i Vest-ag­der, som sam­men med Han­di­kap­pe­de barns For­eldre­for­ening (HBF) har satt i gang Som­mer­dans for førs­te gang.

Og det er li­ten tvil om at gle­den er stor på Sam­sen kul­tur­hus en tors­dag for­mid­dag i juni:

– Når mu­sik­ken stan­ser, må dere fry­se, in­stru­erer danse­pe­da­gog Nora Dyr­holm. Lat­te­ren sit­ter løst mens mu­sik­ken skrus av og på, og av igjen.

– Det er stor gle­de blant bar­na, sier Myh­re fra side­lin­jen.

Dans er po­pu­lært blant barn, men Cp-for­enin­gen og HBF me­ner det er få til­bud som er til­ret- te­lagt for barn og unge med ned­satt funk­sjons­evne. Er­fa­rin­gen er at de som prø­ver seg, et­ter hvert drop­per ut for­di de ikke kla­rer å føl­ge de funk­sjons­fris­ke.

– Når bar­na blir åtte-ti år, kla­rer de ikke len­ger å føl­ge ak­ti­vi­tets­til­bu­de­ne for funk­sjons­fris­ke, sier Myh­re.

ØNS­KER FLE­RE TIL­BUD

Ute på gul­vet er Pia (7) tra­velt opp­tatt. Mam­ma Li­ne Ha­sund Vare­berg sier en­tu­si­as­men var stor da ny­he­ten om kur­set kom:

– Hun sa ja med en gang. Det var kjempe­stas, sier Vare­berg.

I 2016 la Vare­berg ut et inn­legg på Face­bo­ok hvor hun ut­tryk­te frust­ra­sjon over mang­len­de danse­til­bud for Pia. Inn­leg­get fikk stor opp­merk­som­het, og Pia ble til­budt plass ved Shar­rons Danse­stu­dio. Der be­gyn­te hun, men slut­tet i vår et­ter eget øns­ke.

– Det ble for tungt. Både fy­sisk, men også for­di hun kjen­te på at hun var den enes­te med funk­sjons­hem­ning, sier Vare­berg. Hun leg­ger til at Pia fikk opp­fylt drøm­men om å be­gyn­ne på bal­lett, og spil­le fore­stil­ling i Kil­den.

Vare­berg, som er styre­med­lem i HBF, hå­per lig­nen­de til­bud vil duk­ke opp frem­over.

– Det er nok fle­re som vil­le vært med der­som det var et til­bud i hver­da­gen. Det er et øns­ke, sier Vare­berg.

Man­ge av bar­na har søs­ken som del­tar på kur­set. Mo­ni­ca Myh­re me­ner det­te sam­væ­ret er vik­tig.

– Fle­re av bar­na går på spe­sial­sko­le. Vi in­klu­de­rer funk­sjons­fris­ke søs­ken be­visst for at de med funk­sjons­ned­set­tel­se skal føle fel­les­skap og gle­de, sier Myh­re.

– Er skil­let mel­lom funk­sjons­fris­ke barn og barn med ned­set­tel­se for stort i dag?

– Bar­na som er med på kur­set har god kjenn­skap på grunn av søs­ken, men vi opp­le­ver at man­ge barn vet for lite om barn med funk­sjons­ned­set­tel­se. Det hand­ler ikke om hold­nin­ger, men om å bli vant til det.

– IKKE BE­GRENS­NIN­GER

– Førs­te da­gen var jeg gans­ke ner­vøs, men det er en vel­dig av­spent og gøy­al stem­ning, sier danse­pe­da­gog Nora Dyr­holm.

Dyr­holm er lille­søs­ter til An­na, som har Cere­bral Pa­re­se og er hør­sels­hem­met. An­na del­tar på kur­set idag, og er en stor del av grun­nen til at Dyr­holm en­ga­sje­rer seg i te­ma­et.

– Hvor­for var det vik­tig for deg å ar­ran­ge­re det­te kur­set?

– Jeg bren­ner for at dans er for ab­so­lutt alle. Men det er let­te­re sagt enn gjort, sier Dyr­holm. Hun sier det ikke all­tid er like lett for barn og unge med funk­sjons­hem­nin­ger å fin­ne til­pas­se­de fe­rie­ak­ti­vi­te­ter.

– Også er det vik­tig å ut­ford­re meg selv som danse­pe­da­gog, se mu­lig­he­ter og ikke be­grens­nin­ger. Det er spen­nen­de å job­be med!

Ar­bei­det med som­mer­dans har gitt mer­smak, og en gjen­ta­kel­se nes­te som­mer er al­le­re­de i plan­leg­ging.

– Jeg had­de et øye­blikk i går, da alle sam­let seg i en klyn­ge og gav hver­and­re high five. Da jeg så smi­let på alle sam­men, måt­te jeg nes­ten sam­le meg litt. For du blir rørt av å se at de kjen­ner på den sam­me gle­den som jeg gjør. Det er gi­ven­de, sier Dyr­holm.

FOTO: KRISTIN OLSEN

Både små og sto­re fant vei­en til Som­mer­dans ons­dag, tors­dag, lør­dag og søn­dag for­ri­ge uke.

FOTO: KRISTIN OLSEN

Ama­lie (7), og Mo­ni­ca Myh­re tar en li­ten hvil på ben­ken mel­lom sla­ge­ne.

FOTO: KRISTIN OLSEN

Danse­pe­da­gog Nora He­le­na Dyr­holm in­stru­erer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.