Syke­plei­er dømt for pa­si­ent­sex

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En helse­ar­bei­der er i Sal­ten ting­rett dømt til tre års feng­sel for å ha hatt sek­su­ell om­gang med pa­si­en­ter. Den 59 år gam­le man­nen ar­bei­det som psy­kia­trisk syke­plei­er da han skal ha hatt sex med to pa­si­en­ter som han had­de opp­føl­gings­an­svar for. I dom­men he­ter det at til­tal­te mis­bruk­te sin stil­ling og skaf­fet seg sek­su­ell om­gang ved å mis­bru­ke for­nær­me­des av­hen­gig­hets- og til­lits­for­hold til ham. En av de for­nær­me­de kvin­ne­ne er let­te­re psy­kisk ut­vik­lings­hem­met, den and­re har psy­kis­ke li­del­ser. Dom­men vil bli an­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.