Sat­ser på brak­valg og stor­tings­plass

Ar­ne Tho­mas­sen er så po­pu­lær at folk ikke stem­te Høy­re i for­ri­ge stor­tings­valg i frykt for å mis­te ham som ord­fø­rer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LIL­LE­SAND TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Tho­mas­sen vil unn­gå at noe lig­nen­de skjer ved årets stor­tings­valg, og al­le­re­de nå går han ut og sier at han ikke vil fort­set­te som ord­fø­rer et­ter nes­te kom­mune­valg i 2019. I ste­det sat­ser han alt på å kom­me på Stor­tin­get. Tho­mas­sen står på and­re plass på Aust-ag­der Høy­res lis­te.

– Det gjor­de jeg ved for­ri­ge valg også, men da var det man­ge som sa at de ikke vil­le stem­me Høy­re si­den de vil­le be­hol­de Ar­ne som ord­fø­rer i Lil­le­sand. Jeg vet ikke hvor mye det be­tyr for valg­re­sul­ta­tet, men jeg vil vir­ke­lig slåss for at Høy­re skal bli størs­te par­ti i Aust-ag­der, sier Ar­ne Tho­mas­sen.

Han in­for­mer­te Høy­res by­styre­grup­pe om be­slut­nin­gen i mai. Tirs­dag for­tal­te han om av­gjø­rel­sen i et in­ter­vju med lo­kal­avi­sen Lil­le­sands-pos­ten.

LEN­GE NOK

Kam­pen om Stor­tin­get er ikke enes­te grun­nen til at Tho­mas­sen gir seg som ord­fø­rer. Han me­ner også det er på tide å slip­pe and­re til et­ter lo­kal­val­get i 2019.

– Da har jeg vært ord­fø­rer i 16 år og det sy­nes jeg er nok. Jeg sa ifra om min be­slut­ning så­pass tid­lig slik at par­ti­et skul­le få tid nok på seg til å fin­ne fram til gode kan­di­da­ter, sier Ar­ne Tho­mas­sen.

Ar­ne Tho­mas­sen har vært ord­fø­rer i Lil­le­sand si­den lo­kal­val­get i 2003.

– Jeg me­ner det kan være bra med for­ny­el­se. Der­for meld­te jeg ifra til par­ti­et at de ikke måt­te reg­ne med at jeg kom til å si ja hvis jeg ble bedt om å fort­set­te. Men jeg har lyst å job­be vi­de­re for par­ti­et, og lyk­kes jeg ikke med stor­tings­val­get, har jeg lyst til å være med i fyl­kes­tin­get når Ag­der blir sam­let.

STOR­TIN­GET

I sin tid som lo­kal­po­li­ti­ker har Ar­ne Tho­mas­sen kjem­pet for stat­li­ge ar­beids­plas­ser til Lil­le- sand, ny E 18 og sam­men­slå­ing av de to Ag­der-fyl­ke­ne. Han gikk også inn for at Lil­le­sand skul­le bli en del av en ny stor­kom­mu­ne, men da sa inn­byg­ger­ne nei.

– Jeg stor­tri­ves i den­ne job­ben og jeg skal fort­set­te å gjø­re en kjempe­inn­sats. Jeg skal ikke være en ord­fø­rer på opp­si­gel­se, sier Tho­mas­sen.

Par­ti­et må job­be hardt hvis hans po­li­tis­ke kar­rie­re skal fort­set­te på Stor­tin­get. Da må Høy­re bli størst i Aust-ag­der og dob­belt så stort som det tred­je størs­te par­ti­et. Ved for­ri­ge valg lå Høy­re to pro­sent­po­eng bak Ar­bei­der­par­ti­et og av­stan­den had­de økt på for­ri­ge me­nings­må­ling.

Men Ar­ne Tho­mas­sen me­ner det er mu­lig.

– Den­ne lands­de­len har fått van­vit­tig god ut­tel­ling med da­gens re- gje­ring. Vi har fått feng­sel, lab­ben i Grim­stad og vei. Og re­gje­rin­gen har også le­vert på mid­ler til psy­kia­tri og barne­fat­tig­dom.

BARNEBARN

Ar­ne Tho­mas­sen har fylt 60 år ved nes­te lo­kal­valg.

– Det vil kan­skje være bruk for meg i næ­rings­li­vet, men jeg vil al­ler helst fort­set­te med po­li­tikk, sier Tho­mas­sen.

– Det er jo en al­der der and­re trap­per ned for å pas­se barnebarn?

– Det gjør jeg al­le­re­de i dag! Jeg har sagt fra meg styr­verv slik at jeg kun har ord­fø­rer­ver­vet. Så jeg har tid til å prio­ri­te­re de nær­mes­te.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ar­ne Tho­mas­sen har vært ord­fø­rer i Lil­le­sand si­den 2003. Et­ter den­ne pe­rio­den trek­ker han seg. Da har han vært ord­fø­rer i 16 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.