An­sikts­løft til Af­ten­sko­len

Cla­re Jor­tveit me­ner livs­lang læ­ring og språk åp­ner dø­rer i ar­beids­li­vet. Nå mo­der­ni­se­rer hun Af­ten­sko­len Ag­der slik at fle­re skal fin­ne vei­en til kur­se­ne de til­byr.

Faedrelandsvennen - - NYHETER CLARE JORTVEIT - KRIS­TIAN­SAND TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Cla­re Jor­tveit oser av iver og krea­ti­vi­tet. Hun er ny­lig an­satt som dag­lig le­der for Af­ten­sko­len Ag­der og har knapt tid til som­mer­fe­rie. Den de­di­ke­rer hun til de­sign av nett­side og plan­leg­ging.

– Man kan jo ikke bare skru av hjer­nen, sier hun.

Nå vil Jor­tveit set­te sitt preg på sko­len. Et av de mest syn­li­ge pre­ge­ne blir mo­der­ni­se­ring av det tek­nis­ke. Her me­ner hun sko­len er blitt hen­gen­de igjen på 80-tal­let.

– Nett­si­den får et be­ty­de­lig sløft. In­for­ma­sjo­nen lig­ger al­le­re­de ute, men den er for dår­lig pre­sen­tert. Det er synd, for vi til­byr utro­lig man­ge gode kurs. Sko­len har et stort po­ten­si­al, sier hun.

JOBBUTVIKLING

Klik­ker du deg inn på nett­si­de­ne til Af­ten­sko­len, bug­ner det av kurs­til­bud. Språk­kurs, slekts­grans­king, sne­k­ker­kurs, spe­si- al­pe­da­go­gikk. Lis­ten er lang, og leng­re skal den bli. Jor­tveit bren­ner for det hun kal­ler «livs­lang læ­ring», og er glad for å kun­ne på­vir­ke i stør­re grad.

– Jeg vil til­by fle­re kurs for be­drif­ter og fle­re kurs som vil gi folk et løft på cv-en. Men­nes­ker tren­ger kon­ti­nu­er­lig jobbutvikling og ny di­gi­tal kom­pe­tan­se.

Hun for­kla­rer hvor vik­tig det er å øke sin egen ar­beids­kom­pe­tan­se i da­gens sam­funn:

– Folk job­ber vel­dig len­ge nå. Helt til de er 72 år! Folk i 40-, 50- og 60-åre­ne må få økt di­gi­tal kom­pe­tan­se og mer fag­lig på­fyll for å ikke gå lei.

Av høs­tens ny­he­ter, nev­ner hun blant an­net «bu­si­ness eng­lish» og fle­re be­drifts­in­ter­ne kurs.

– Det er det som gøy med å job­be i Af­ten­sko­len. Det er kort vei fra idé til gjen­nom­fø­rel­se, sier hun.

SPRÅK SOM KJER­NE

Selv om Af­ten­sko­len Ag­ders nye le­der bren­ner for livs­lang læ­ring i ar­beids­li­vet, mo­ti­ve­res hun også av språk. Språk­kur­se­ne er, iføl­ge Jor­tveit, kjer­nen på sko­len. De til­byr 25 – 30 for­skjel­li­ge språk­kurs hvert se­mes­ter.

– Norsk språk er vik­tig for å kom­me seg inn i ar­beids­li­vet i Nor­ge. Frem­med­språk er også vik­tig. Nord­menn rei­ser mye, og for å for­stå kulturen de rei­ser til må de også for­stå litt av språ­ket, sier hun.

Selv kan hun norsk, en­gelsk, litt fransk og litt slo­va­kisk. Nes­te på lis­ta blir ita­li­ensk.

– For vir­ke­lig å kom­me inn i en kul­tur og for­stå and­re men­nes­ker må man kun­ne språ­ket. Når jeg læ­rer et nytt språk åp­nes det et nytt per­spek­tiv. Det er man­ge kon­sep­ter i Nor­ge man ikke for­står uten språ­ket. Dug­nad, for ek­sem­pel.

Selv er Cla­re født i Sur­rey i Eng­land, og hun har vokst opp i De­la­wa­re i USA. Når hun får be­søk av en­gelsk­ta­len­de ven­ner er det spe­si­elt én ting de sav­ner: et norsk ord for «please».

– Nord­menn er ikke så opp­tatt av høf­lig­het. Men de er opp­tatt av takk­nem­lig­het. Vi sier takk. Takk for ma­ten, takk for be­sø­ket, takk for alt. Slikt kan man lære av språ­ket.

IDENTIFIKASJONSPROBLEM

Nå skal Jor­tveit vur­de­re hvor­dan hun best kan lede Af­ten­sko­len vi­de­re.

– Men det er det litt tid­lig for meg enda. Det er lurt å se hvor­dan det går et helt år først, sier hun, og for­tel­ler at Af­ten­sko­len Ag­der skal ha en om­fat­ten­de stra­tegi­vur­de­ring til høs­ten.

– Ak­ku­rat nå er til­bu­det vårt vel­dig bredt. Det kan gjø­re at folk sy­nes det er vans­ke­lig å iden­ti­fi­se­re hva vi vir­ke­lig dri­ver med. Det er man­ge un­der 40 som ikke vet hva Af­ten­sko­len er.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Cla­re Jor­tveit, dag­lig le­der på Af­ten­sko­len Ag­der, vi­ser en «sneak pe­ek» av sko­lens nye nett­si­der. Til ven­st­re er den nå­væ­ren­de nett­si­den, og til høy­re vi­ses litt av den nye nett­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.