Kol­laps for Trumps helse­po­li­tikk

Pre­si­dent Do­nald Trumps iher­di­ge an­grep på Ba­rack Oba­mas helse­po­li­tikk tor­pe­de­res av re­pub­li­ka­ner­ne selv.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: NTB

Yt­ter­li­ge­re to med­lem­mer av Se­na­tet sier nei. Det­te in­ne­bæ­rer at den nå­væ­ren­de stra­te­gi­en har kol­lap­set. Re­pub­li­ka­ner­nes har ikke len­ger fler­tall i Se­na­tet for å gjen­nom­føre den sis­te ver­sjo­nen av det som med et slag­ord fra valg­kam­pen kal­les «stryk og er­statt», alt­så trekk til­ba­ke det som ble opp­ret­tet un­der Oba­ma, og er­statt det med Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen opp­legg.

Av­stem­nin­gen om helse­re­for­men ble lør­dag ut­satt nok en gang, da ryk­te­ne svir­ret om at hele pro­sjek­tet sto i fare for å bli ned­stemt. Natt til tirs­dag norsk tid kom døds­stø­tet. Yt­ter­li­ge­re to re­pub­li­kans­ke se­na­to­rer vars­ler at de vil stem­me nei, og der­med ry­ker fler­tal­let.

– Vi kan ikke gi vår til­slut­ning til en dår­lig po­li­tikk, sa se­na­tor Jer­ry Moran tirs­dag.

Trump gikk un­der valg­kam­pen til fron­tal­an­grep mot Obamacare og for­sik­ret at noe av det al­ler førs­te han vil­le gjø­re som pre­si­dent, var å null­stil­le det helse­bygg­ver­ket som Oba­ma-ad­mi­ni­stra­sjo­nen in­tro­du­ser­te i 2010 og byg­de vi­de­re opp i lø­pet av sine åtte år i Det hvi­te hus

PUNKTUM

Iste­den skul­le re­pub­li­ka­ner­ne inn­føre en ny helse­po­li­tikk, som både skul­le spa­re of­fent­li­ge pen­ger og ta vare på de dår­ligst stil­te bru­ker­ne. Det­te har vist seg yt­terst vans­ke­lig å få til, og et fore­lø­pig punktum for den in­ten­se kri­gen som har rast si­den Trumps inn­set­tel­se, sy­nes nå å være satt.

Trumps førs­te twit­ter-re­ak­sjon var at re­pub­li­ka­ner­ne bare skul­le se å få truk­ket til­ba­ke Obamacare og de­ret­ter star­te med blan­ke ark og sne­kre en helt ny helse­po­li­tikk. De­mo­kra­te­ne vil slut­te seg til det­te, men­te pre­si­den­ten.

Den vi­de­re ma­nøv­re­ring er det mye opp til re­pub­li­ka­ner­nes fler­talls­le­der Mitch Mccon­nell å be­stem­me. Det er han som har hån­den på rat­tet blant de folke­valg­te. Han fikk slipt til et for­slag som hår­fint ba­lan­ser­te kra­ve­ne til både de mo­de­ra­te og de hard­nak­ke­de kon­ser­va­ti­ve i par­ti­et. Det fun­ket med et nød­skrik i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, men kra­sjet i Se­na­tet.

KRAMPETREKNING

Det går nå i ret­ning av at Mitch­ell vil trek­ke hele det re­pub­li­kans­ke lov­for­sla­get og hel­ler sat­se på en til­bake­kal­ling av Obamacare slik Trump går inn for. Et slikt for­slag ble fak­tisk ved­tatt av re­pub­li­ka­ner­ne da Oba­ma ennå var i Det hvi­te hus, men det ble stan­set av pre­si­den­tens veto.

Nå kan det­te bli hen­tet fram som en sis­te krampetrekning, men fle­re po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer tror også det vil bli truk­ket, da tvi­len­de re­pub­li­ka­ne­re nø­ler ved ut­sik­te­ne til at det­te vidt­gå­en­de for­sla­get om til­bake­trek­king fak­tisk kan bli gjort til gjel­den­de lov.

– Jeg be­kla­ger sterkt at for­sla­get i sin nå­væ­ren­de form må trek­kes. I de nær­mes­te da­ge­ne vil Sen­ta­tet se om det tid­li­ge­re ved­tat­te for­sla­get skal på bor­det. Det å ikke gjø­re noe er ikke en op­sjon. Vi skal job­be mål­ret­tet for å leg­ge fram en pak­ke som pre­si­dent Trump kan sig­ne­re og der­med gjø­re slutt på ma­re­rit­tet som he­ter Obamacare, sa fler­talls­le­de­ren.

Men føl­ge­ne av å trek­ke til­ba­ke et kom­plekst bygg­verk av helse­ord­nin­ger uten å er­stat­te det med noe, ska­per stor uro i Se­na­tet, selv om ny­ord­nin­gen først vil trå i kraft om to år. Det er kon­gress­valg nes­te år, og vel­ger­nes straff kan bli hard.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Den re­pub­li­kans­ke fler­talls­le­de­ren i Se­na­tet, Mitch Mccon­nell, er­kjen­ner ne­der­la­get, men for­sik­rer at kam­pen mot «ma­re­rit­tet som kal­les Obamacare» ikke er over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.