Fors­ke­re: Sex sel­ger ikke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fors­ker­ne er eni­ge; sex sel­ger fak­tisk ikke pro­duk­ter.

Re­klame­pro­fes­sor John Wirtz ved uni­ver­si­tet i Il­li­nois i USA har ana­ly­sert 78 stu­di­er om sek­su­elt inn­hold i re­kla­me som er pub­li­sert de sis­te 30 åre­ne. Han kon­klu­de­rer med at an­ta­kel­sen om at sex sel­ger, er feil. Un­der­sø­kel­sen vi­ser blant an­net at kjøpe­vil­jen ikke øker av sek­su­ali­sert re­kla­me. Den vi­ser også at folks for­hold til pro­duk­te­ne ofte blir dår­li­ge­re, og at man­ge ser på dem som mind­re tro­ver­di­ge. Sær­lig kvin­ner blir ne­ga­tivt inn­stilt til re­kla­me­ne med sek­su­elt inn­hold. Re­klame­fors­ker Ra­oul Gal­li tror det et­ter hvert kom­mer til å bli mind­re av kjønns­dis­kri­mi­ne­ren­de re­kla­me, men at re­kla­me med sek­su­elt inn­hold ald­ri vil for­svin­ne helt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.