500 kor­gut­ter ble mis­brukt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

547 gut­ter i et av Tysk­lands best kjen­te ka­tols­ke gutte­kor skal ha blitt ut­satt for sek­su­el­le el­ler psy­kis­ke over­grep opp gjen­nom åre­ne, vi­ser en ny rap­port.

De førs­te an­kla­ge­ne om over­grep mot gut­ter i Regensburg Doms­pat­zen ble kjent i 2010. I fe­bru­ar 2015 er­kjen­te den ka­tol- ske me­nig­he­ten i byen at 73 gut­ter had­de blitt ut­satt for over­grep. Koret ble fra 1964 til 1994 le­det av pave Be­ne­dikts bror Ge­or­ge Rat­zin­ger. En ny rap­port som ble lagt fram tirs­dag vi­ser hele 547 med­lem­mer av koret skal ha blitt mis­brukt fra 1945 til be­gyn­nel­sen av 1990-tal­let. Gut­te­ne som ble mis­brukt be­skri­ver sin tid ved den ka­tols­ke sko­len som et feng­sel, et hel­ve­te og en kon­sen­tra­sjons­leir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.