– Har ald­ri pro­du­sert så mye nik­kel

På åtte år har Glenco­re Nik­kel­verk le­vert én mil­li­ard kro­ner i over­skudd. I fjor ble det satt re­kor­der både for pro­duk­sjon, om­set­ning og re­sul­tat.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi får be­talt for den job­ben vi gjør, så der­som vi fyl­ler pro­duk­sjo­nen er tal­le­ne re­la­tivt sta­bi­le. Men vi har ald­ri pro­du­sert så mye nik­kel som vi gjor­de i fjor, så da blir re­sul­ta­tet de­ret­ter, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved Glenco­re Nik­kel­verk, Øi­vind Sten­stad.

Re­sul­ta­tet for 2016 vis­te nem­lig et re­sul­tat før skatt på 188 mil­lio­ner kro­ner av en om­set­ning på 1,35 mil­li­ar­der. De fore­gå­en­de fire åre­ne har om­set­nin­gen va­riert fra 1,24 til 1,31 mil­li­ar­der, mens re­sul­ta­tet har va­riert fra 82 til 180 mil­lio­ner.

Og som Sten­stad så fint på­pe­ker be­står inn­tek­te­ne til Nikkelverket av en raf­fi­ne­rings­godt­gjø­rel­se i nors­ke kro­ner fra mor­sel­ska­pet som sik­rer be­drif­ten dek­ning for alle kost­na­der og gir en til­freds­stil­len­de for­tje­nes­te. De to sis­te åre­ne på mel­lom 13 og 15 pro­sent av om­set­nin­gen.

OVER 120.000 TONN

– Høy om­set­ning be­tyr høy pro­duk­sjon, så vi er selv­sagt for­nøy­de med det, kvit­te­rer Sten­stad.

Det ca­na­disk­eide nikkelverket ved Ves­ter­vei­en ut­vin­ner i til­legg til nik­kel både kob­ber og ko­bolt fra me­tall­rå­stoff som i ho­ved­sak er hen­tet fra gru­ver og re­sir­ku­lert me­tall via kon­ser­nets smelte­verk i Ca­na­da.

I 2016 end­te pro­duk­sjo­nen på 92.734 tonn nik­kel, 28.122 tonn kob­ber og 3541 tonn ko­bolt. Uto­ver det­te kom­mer 106.347 tonn av bi­pro­duk­tet svo­vel­syre i til­legg til et ukjent vo­lum av edle me­tal­ler.

UTVINNINGSPROSESSEN

Ut­vin­nin­gen fore­går ved en elek­tro­kje­misk pro­sess som lø­ser opp rå­stof­fe­ne, skil­ler de uli­ke me­tal­le­ne fra hver­and­re, fjer­ner øv­ri­ge ele­men­ter i rå­stof­fet før rent me­tall fram­brin­ges gjen­nom elek­tro­ly­se.

Nik­kel bru­kes først og fremst ved fram­stil­ling av rust­fritt stål, men har også blitt vik­tig ved pro­duk­sjon av bat­te­ri­er til en sta­dig vok­sen­de el-bil-pro­duk­sjon og an­net be­hov for strøm­lag­ring. Det sis­te gjel­der også for ko­bolt, som el­lers an­ven­des til ka­ta­ly­sa­to­rer for pe­tro­le­ums- og kje­misk in­du­stri, samt i le­ge­rin­ger som skal tåle høye tem­pe­ra­tu­rer og stor me­ka­nisk be­last­ning. Kob­ber har sin vik­tigs­te an­ven­del­se i elek­tris­ke kom­po­nen­ter, men bru­kes også i mes­sing- og mynt­pro­duk­sjon.

ELBIL-BOOM GUNSTIG

– Ut­vik­lin­gen på el-bil­fron­ten sy­nes vi er vel­dig spen­nen­de og noe vi de­fi­ni­tivt set­ter pris på, sier Sten­stad.

I den an­led­ning kan det også være verd å bite seg mer­ke i at pri­sen på ko­bolt, som Nik­kel­ver- ket år­lig pro­du­se­rer mel­lom 3000 og 3500 tonn av, har for­dob­let seg sis­te året.

– Det skyl­des i stor grad den vold­som­me elek­tri­fi­se­rin­gen av sam­fun­net som på­går, sær­lig for el­bi­ler. Ut­vik­lin­gen har gått mye ras­ke­re enn man­ge had­de trodd og slår di­rek­te ut i pris­øk­ning på me­tal­let. Nå er ko­bolt­pri­sen fem­seks gan­ger høy­ere enn nik­kel­pri­sen, sier Sten­stad og leg­ger til at det for nik­kel­ver­kets del ikke er noen di­rek­te sam­men­heng mel­lom pris­ut­vik­lin­gen og års­re­sul­ta­tet.

LAVERE PRO­DUK­SJON I år

Pro­duk­sjo­nen for in­ne­væ­ren­de år lig­ger an til å bli noe lavere enn fjor­året.

– Det skyl­des re­du­sert rå­stoff­til­gang fra Bots­wa­na for både nik­kel- og kob­ber­pro­duk­sjo­nen. Ak­ti­vi­te­ten på an­leg­get er li­ke­vel stor, med pro­sjek­ter på et par hund­re mil­lio­ner som vi har god pro­gre­sjon på samt en ny pro­duk­sjons­en­het som star­ter opp høs­ten 2018.

– Ingen mør­ke sky­er i ho­ri­son­ten?

– Ikke som vi kan se. Ut­ford­rin­ger er det jo all­tid, men de bør vi kun­ne hånd­te­re, sva­rer Sten­stad.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Drøye 92.000 tonn nik­kel ble ut­vun­net ved Glenco­re Nik­kel­verk i 2016. Det er pro­duk­sjons­re­kord. Nikkelverket ut­vin­ner både nik­kel, kob­ber og ko­bolt, i til­legg til bi­pro­duk­tet svo­vel­syre og et ukjent vo­lum av edle me­tal­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.