Kraf­tig re­sul­tat­fall i Ya­ra

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Gjød­sel­pro­du­sen­ten Ya­ra le­ver­te et over­skudd før skatt i and­re kvar­tal som er 2,7 mil­li­ar­der kro­ner lavere enn i fjor.

Ya­ra fikk et re­sul­tat før skatt in and­re kvar­tal på 983 mil­lio­ner kro­ner, mot 3,6 mil­li­ar­der kro­ner i and­re kvar­tal i fjor. Mens kost­na­de­ne holdt seg sta­bilt på rundt 22,4 mil­li­ar­der kro­ner, tjen­te gjød­sel­gi­gan­ten 23,4 mil­li­ar­der kro­ner – 2,4 mil­li­ar­der mind­re enn i sam­me kvar­tal i fjor. På Oslo Børs falt Ya­ra-ak­sjen falt med rundt fem pro­sent i lø­pet av den førs­te halv­ti­men med han­del tirs­dag mor­gen.

Høye energi­pri­ser, sterk over­for­sy­ning av rå­va­rer og der­med lavere rea­li­ser­te gjød­sel­pri­ser er ho­ved­grun­ne­ne til re­sul­tat­fal­let i and­re kvar­tal, iføl­ge sel­ska­pet. Den­ne ut­vik­lin­gen har vært ven­tet, po­eng­te­rer kon­sern­sjef Svein To­re Hol­set­her i Ya­ra.

Ya­ra fikk et drifts­re­sul­tat på 1,1 mil­li­ar­der kro­ner i and­re kvar­tal, mot 3,5 mil­li­ar­der kro­ner i sam­me kvar­tal i fjor. Over­skudd et­ter skatt ble på 685 mil­lio­ner kro­ner, ned fra 3 mil­li­ar­der kro­ner i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.