Ny re­kord for Schib­sted-kon­ser­net

Schib­sted-kon­ser­net fikk et re­kord­høyt drifts­re­sul­tat i and­re kvar­tal. VG og Finn går fram, mens pa­pir­avi­se­ne sli­ter med om­set­nings­svikt.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Drifts­inn­tek­te­ne for Schib­sted ASA var i and­re kvar­tal på 4327 mil­lio­ner kro­ner, mens drifts­re­sul­ta­tet end­te på 694 mil­lio­ner kro­ner.

Re­sul­tat før skatt er fem­dob­let til 1735 mil­lio­ner kro­ner, mot 359 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de i fjor. Det­te skyl­des i ho­ved­sak bok­fø­ring av salgs­ge­vins­ter på 831 mil­lio­ner kro­ner.

REKORDSTORT

– Vi er gla­de for å kun­ne rap­por­te­re at Schib­sted le­ver­te re­kord­høyt drifts­re­sul­tat i and­re kvar­tal 2017. Det­te er et re­sul­tat av god drift både in­nen ru­brikk­an­non­ser, pub­li­se­ring og Schib­sted Vekst, sier kon­sern­sjef Rolv Erik Ryss­dal i en børs­mel­ding.

Mye av fram­gan­gen skjer på ru­brikk­an­nonse­mar­ke­det, der finn.no er en ve­sent­lig del av por­te­føl­jen – i til­legg til at kon­ser­net også er in­ne i man­ge in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­der for ru­brikk­an­non­se­ring på nett. Om­set­nin­gen i Nor­ge for ru­brikk­an­nonse­mar­ke­det i and­re kvar­tal økte fra 429 mil­lio­ner kro­ner i fjor til 486 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de i år.

VG I PLUSS

Også VG kan mel­de om gode re­sul­ta­ter i and­re kvar­tal, med hele 32 pro­sents øk­ning i re­klame­om­set­nin­gen på nett, og 33 pro­sents øk­ning in­nen di­gi­ta­le abon­nen­ter.

VGS om­set­ning i and­re kvar­tal økte fra 422 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de i fjor til 439 mil­lio­ner kro­ner i år. Om­set­nin­gen for pa­pir­avi­sen sank fra 259 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal 2016 til 224 mil­lio- ner kro­ner i and­re kvar­tal i år.

HISTORISK JUNIMÅNED

Den di­gi­ta­le om­set­nin­gen øker sam­ti­dig. I and­re kvar­tal i år var den di­gi­ta­le om­set­nin­gen i VG på 216 mil­lio­ner kro­ner, opp fra 163 mil­lio­ner kro­ner fra sam­me pe­rio­de i fjor. Drifts­re­sul­ta­tet for VG end­te der­med på 87 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal, opp fra 64 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de i 2016.

Iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv er det­te det ster­kes­te en­kelt­kvar­ta­let for di­gi­tal an­nonse­om­set­ning i VGS his­to­rie, og i juni had­de VG høy­ere inn­tek­ter fra nett enn fra pa­pir­avi­sen.

For abon­ne­ments­avi­se­ne er si­tua­sjo­nen an­ner­le­des. Her går inn­tek­te­ne ned fra 742 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal i fjor til 635 mil­lio­ner kro­ner i år. Det­te gjel­der Af­ten­pos­ten, Ber­gens Ti­den­de, Stav­an­ger Af­ten­blad og Fædre­lands­ven­nen. Her går både inn­tek­te­ne di­gi­talt og for pa­pir­avi­se­ne ned.

FOTO: NTB SCANPIX

Rolv Erik Ryss­dal, kon­sern­sjef i Schib­sted, pre­sen­ter­te gode tall for 2. kvar­tal i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.