Lov­brudd hos mer enn halv­par­ten av be­drif­te­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KRISTIN OLSEN kristin.olsen@fvn.no

Un­der kon­trol­le­ne til LOS som­mer­pa­trul­je i juni, ble det av­dek­ket lov­brudd ved over halv­par­ten av be­drif­te­ne i ag­der­fyl­ke­ne.

Det ble iføl­ge NTB av­dek­ket lov­brudd hos 53,6 pro­sent av be­drif­te­ne i Aust-ag­der, og 59,3 pro­sent av be­drif­te­ne i Vest-ag­der. På lands­ba­sis har an­tall lov­brudd økt fra 36,5 pro­sent i 2016 til 40,5 pro­sent i 2017.

– I år har vi hatt et økt fo­kus på brudd som gjel­der verne­om­buds­tje­nes­ten. And­re brudd på ar­beids­miljø­lo­ven lig­ger om­trent på sam­me nivå som fjor­årets sta­ti­stikk, sier le­der for LOS som­mer­pa­trul­je i Vest-ag­der, Lars Klottrup Ber­ge.

Vest-ag­der re­gist­rer­te i 2017 en li­ten øk­ning i brudd på ar­beids­tid­be­stem­mel­se­ne, og en li­ten ned­gang i kon­trakt­man­gel blant be­drif­te­ne som ble un­der­søkt.

VERNEOMBUDETS ROLLE

I be­drif­te­ne Som­mer­pa­trul­jen be­søk­te i Vest-ag­der i 2017, var over halv­par­ten av ar­beids­ta­ker­ne ikke klar over hvem verne­om­bu­det i de­res be­drift var. Det­te me­ner Ber­ge er pro­ble­ma­tisk.

– Lo­vens ut­gangs­punkt er at alle be­drif­ter skal ha et verne­om­bud. På man­ge av ste­de­ne vi be­søk­te vet som­mer­vi­ka­re­ne ikke hvem ved­kom­men­de er, og fle­re ste­der har de ikke et verne­om­bud, sier Ber­ge.

Han un­der­stre­ker at ung­dom­mer er over­re­pre­sen­tert i sta­ti­stik­ken over ar­beids­re­la­ter­te ulyk­ker, og at det åpen­bart er be­hov for økt fo­kus på hms og verneombudets rolle.

– Det­te er en ut­ford­ring i bran­sjer som el­lers ikke har så man­ge and­re brudd, og det gjel­der også i of­fent­lig sek­tor, sier Ber­ge.

FAKTA Det­te har du krav på:

● Alle har krav på en skrift­lig ar­beids­kon­trakt og lønn­s­lipp.

● Job­ber du over ni ti­mer har du rett på minst 40 pro­sent over­tids­til­legg. Har be­drif­ten ta­riff­av­ta­le gjel­der til­leg­get fra 7,5 ti­mer.

● Job­ber du over 5,5 ti­mer har du rett på hvile­pau­se. Kan du ikke for­la­te be­drif­ten i pau­sen skal den­ne være be­talt. Ung­dom un­der 18 år har bed­re pause­ret­tig­he­ter.

● Du kan ikke bli opp­sagt uten sak­lig grunn, hel­ler ikke i prøve­tida.

● Er dere Lo-med­lem­mer på job­ben kan dere kre­ve en ta­riff­av­ta­le som gir bed­re lønn, mer fe­rie­pen­ger og bed­re ret­tig­he­ter enn i lo­ven.

FINNER SEG I VILKÅR

– Bur­de det set­tes i gang eks­tra til­tak for å fore­byg­ge brudd i fram­ti­den?

– Ab­so­lutt. Det hand­ler i stor grad om å hånd­heve reg­le­ne som al­le­re­de fin­nes. I til­legg hand­ler brudd på ar­beids­tids­be­stem­mel­ser og over­tid, som vi ser en øk­ning på, om at det er vans­ke­lig å få seg jobb. Fle­re unge finner seg i vilkår som de el­lers ikke vil­le ak­sep­tert, sier Ber­ge.

MELDT TIL ARBEIDSTILSYNET

Som et re­sul­tat av årets som­mer­pa­trul­je, har LO i Vest-ag­der meldt et par be­drif­ter til Arbeidstilsynet. Hos dis­se be­drif­te­ne ble det av­dek­ket uli­ke ty­per brudd. Det var blant an­net fle­re an­sat­te som mang­let kon­trakt, null over­tids­be­ta­ling, mang­len­de ar­beids­tids­be­stem­mel­ser og mang­len­de pau­ser.

Ar­ve Semb Chris­top­her­sen er re­gion­di­rek­tør hos Ar­beids­til­sy- net i Sør-nor­ge. Han sy­nes det er vans­ke­lig å ut­ta­le seg om si­tua­sjo­nen i Ag­der har blitt bed­re el­ler ver­re.

– Med et økt fo­kus fra LOS som­mer­pa­trul­je på verne­om­buds­tje­nes­ten i år, kan det kan­skje ha på­vir­ket tal­le­ne noe, sier Chris­top­her­sen. Han un­der­stre­ker at verne­tje­nes­ten er et om­rå­de Arbeidstilsynet kon­trol­le­rer, og er opp­tatt av at fun­ge­rer, men me­ner li­ke­vel det er and­re for­hold som er spe­si­elt vik­tig når det kom­mer til som­mer­vi­ka­rer.

– Jeg er mer opp­tatt av at unge ar­beids­ta­ke­re skal ha ord­ne­de ar­beids­for­hold, slik som ar­beids­av­ta­le, ar­beids­plan og over­tids­be­ta­ling, og at de får nød­ven­dig opp­læ­ring når de be­gyn­ner, sier Chris­top­her­sen.

Han leg­ger til at Arbeidstilsynet tar mel­din­ge­ne fra LOS som­mer­pa­trul­je al­vor­lig, og at de vil føl­ge opp fle­re av virk­som­he­te­ne som­mer­pa­trul­jen tip­ser om.

ARKIVFOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Lars Klottrup Ber­ge av­bil­det på LOS som­mer­pa­trul­je i 2015, med Char­lot­te Tang­stad.

FOTO: ARBEIDSTILSYNET

Ar­ve Semb Chris­top­her­sen i Arbeidstilsynet er opp­tatt av at som­mer­vi­ka­rer skal få til­strek­ke­lig opp­læ­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.