Høy­re prø­ver å sel­ge skin­net før bjør­nen er skutt

Faedrelandsvennen - - MENING - DENNIS B. TORKELSEN, Le­der for AUF i Vest-ag­der

Et­ter et år med en Fra­værs­gren­se på 10 % har vi fått inn de førs­te re­sul­ta­te­ne re­la­tert til fra­vær og fra­fall for skole­året 2016/2017.

Fra­fall og fra­vær har gått ned, men om det er på grunn av fra­værs­gren­sen og om den i det hele tatt fun­ge­rer slik den skal er alt for tid­lig å kon­klu­de­re med og min­ner mer om et valg­kamp­stunt fra Høy­re!

Jeg har selv vært en av de mest kri­tis­ke til fra­værs­gren­sen, og skal være så ær­lig å si at jeg tok feil på noen om­rå­der. Fra­væ­ret har sun­ket, noe alle reg­net med. Gjen­nom­snitt­lig har det gått ned med to da­ger per elev, hvil­ket ikke er så mye som man­ge nok for­ven­tet. Li­ke­vel prø­ver for­kjem­per­ne for fra­værs­gren­sen å sel­ge re­sul­ta­te­ne som ti­de­nes suk­sess.

Det jeg der­imot tok feil på var at fra­fal­let og an­tall ele­ver med IV som vur­de­ring skul­le gå ned. Men det­te tror jeg ikke er på grunn av fra­værs­gren­sen, men på tross av den. For det førs­te vi må ten­ke på er at kon­se­kven­se­ne av et re­gel­verk som opp­le­ves som så de­mo­ti­ve­ren­de ikke nød­ven­dig­vis kom­mer fram det førs­te året, etter­som man­ge vil gjø­re sitt yt­ters­te i be­gyn­nel­sen for å møte opp og full­fø­re skole­året. Men det er de nes­te åre­ne som vil vise den egent­li­ge ef- fek­ten, for det er fram­ti­den som vil vise om ele­ve­ne kla­rer å fin­ne mo­ti­va­sjo­nen til å møte opp el­ler ei.

I til­legg så vir­ker det som at den vik­tigs­te fak­to­ren for at fra­fal­let fort­set­ter å syn­ke (som det har gjort i lang tid) er at vi har læ­re­re som ikke først og fremst er opp­tatt av fra­vær, men nær­vær! Kan­skje nå mer enn noen gang har læ­rer­ne struk­ket seg så langt de kan for å hjel­pe sine med å få vur­de­ring. Og jeg tror at vel­dig man­ge av dem som var nær­me å få «IV» som vur­de­ring fikk vur­de­ring li­ke­vel si­den læ­rer­ne valg­te å se bort i fra lov­ver­ket, ikke føl­ge det til punkt og prik­ke.

For som ung­doms­po­li­ti­ker mø­ter jeg man­ge ung­dom­mer i lø­pet av et år. Min opp­le­vel­se av dis­se mø­te­ne har vært at vel­dig man­ge er gla­de for at de har læ­re­re som av og til ser bort i fra at de ikke had­de lege­er­klæ­ring el­ler had­de for­stå­el­se for at de bare had­de en skik­ke­lig dritt­dag og ikke klar­te å være til­ste­de hele da­gen. Jeg fø­ler meg vel­dig sik­ker på at hvis fra- værs­gren­sen ble fulgt så strengt som den egent­lig skul­le ha blitt så vil­le man­ge som var i fare­so­nen for å ikke få vur­de­ring slitt be­trak­te­lig mer.

Det­te er po­si­tivt, for det er et tegn på at vi som var imot fra­værs­gren­sen had­de noen gode po­en­ger. For det er ingen som er imot å stil­le krav til ele­ve­ne, men vi er imot at læ­re­ren ikke skal kun­ne vise skjønn. For jeg har mer tro på at en læ­rer kla­rer å vur­de­re hver en­kelt elev sin si­tua­sjon og gjø­re klo­ke vur­de­rin­ger for den en­kel­te elev, enn at en ri­gid fra­værs­gren­se på 10 % skal fun­ge­re like godt for over 200 000 for­skjel­li­ge ele­ver.

Jeg tror fort­satt i dag at vi må er­stat­te fra­værs­gren­sen. Kan­skje ikke til slik det var før, men lage et nytt re­gel­verk byg­get på gode ele­men­ter fra beg­ge ord­nin­ge­ne. Li­ke­vel tror jeg det vik­tigs­te vi kan gjø­re for å få ned både fra­vær og fra­fall er å fo­ku­se­re mer på det som frem­mer nær­vær.. Vi tren­ger fle­re miljø­ar­bei­de­re sånn at ingen fø­ler seg helt ale­ne, en åpen dør hos helse­søs­ter hver enes­te dag sånn at man all­tid har noen å snak­ke med og fle­re læ­re­re som kan se hver en­kelt elev slik at alle fø­ler seg sett i ti­me­ne. Slik ska­per vi en bed­re frem­tid sam­men hvor alle skal med!

❞ Jeg tror at vel­dig man­ge av dem som var nær­me å få «IV» som vur­de­ring fikk vur­de­ring li­ke­vel si­den læ­rer­ne valg­te å se bort i fra lov­ver­ket, ikke føl­ge det til punkt og prik­ke.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

For­kjem­per­ne for fra­værs­gren­sen å sel­ge re­sul­ta­te­ne som ti­de­nes suk­sess, skri­ver Auf-le­der Dennis B. Thor­kild­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.