Må ryd­de opp et­ter Høy­res og Frps fri­slipp

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det har gått et par må­ne­der si­den re­gje­rin­gen li­be­ra­li­ser­te bru­ken av vann­scoo­te­re til tross for mas­si­ve pro­tes­ter, ikke minst fra en rek­ke fri­lufts­livs - og miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner som har en med­lems­mas­se på nær en mil­lion.

●● Re­gje­rin­gen vend­te det døve øret til, og vi ser føl­ge­ne av å slip­pe det­te farts­le­ke­tøy­et løs med kon­se­kven­ser som det i hø­rin­gern på det ster­kes­te ble ad­vart mot. Fart, uro, mis­triv­sel, høy­erer kon­flikt­nivå og ska­de på dyre­liv.

Na­tur­vern­for­bun­det re­gist­re­rer og får hen­ven­del­ser om vett­løs, far­lig og miljø­be­las­ten­de kjø­ring til tross for Høy­res og Frps for­sik­rin­ger om at det ikke vil­le fore­kom­me i ve­sent­lig grad på grunn av re­le­vant lov­verk og po­li­ti. Kjø­ring nær land i høy has­tig­het sy­nes nå å ha blitt mer re­ge­len enn unn­ta­ket. Re­gje­rings­par­ti­ene har til­ført kys­ten øket miljø­be­last­ning og mis­triv­sel.

Sist uke måt­te an­svar­be­viss­te men­nes­ker ta hånd om en for­kom­men og ska­det grå­gås­unge i Søgne. Kort før had­de de vært vit­ne til en vann­scoo­ter som kjør­te i høy has­tig­het gjen­nom et trangt sund der en grå­gåsfa­mi­lie svøm­te. Både dyre­vern­lo­ven, far­vanns­lo­ven og na­tur­mang­fold­lo­ven har be­stem­mel­ser som nok også ble over­kjørt. Og ett av våre med­lem­mer ble ny­lig tru­et da han fil­met vett­løs kjø­ring for inn­rap­por­te­ring til po­li­ti­et. Det er bare to ek­semp­ler.

Det er vans­ke­lig å gi til­strek­ke­li­ge opp­lys­nin­ger om dis­se al­vor­li­ge hen­del­se­ne slik at de kan bli fulgt opp av po­li­ti­et. Na­tur­vern­for­bun­det sy­nes det i noen til­fel­ler kan være på sin plass ved den­ne ty­pen miljø­kri­mi­na­li­tet å lag en kort no­tis om tid, sted og hen­del­ses­for­løp og sen­de den til myn­dig­he­te­ne. Sli­ke hen­ven­del­ser vil bli ar­ki­vert og være et vik­tig bi­drag til at kom­mu­ne­ne ut­ar­bei­der et re­gel­verk som sik­rer trygg­het og gode opp­le­vel­ser i skjær­går­den for folk og dyre­liv.

Man­ge kom­mu­ner, øst for Ag-

der, har kom­met langt med å inn­føre reg­ler som vil re­ver­se­re re­gje­rin­gens fri­slipp. På Ag­der sy­nes det å gå tre­ge­re. Na­tur­vern­for­bun­det hen­ter nå inn for­slag til lo­kalt re­gel­verk som vi vil sen­de inn som for­slag til kyst­kom­mu­ner på Ag­der. Ett av de for­sla­ge­ne som er kom­met til oss, er å inn­føre en ge­ne­rell farts­be­grens­ning i som­mer­halv­året in­nen­for grunn­lin­ja på 8 knop med unn­tak for vik­ti­ge far­le­der. Grunn­lin­ja, (tid­li­ge­re kalt kyst­lin­ja) er ei lin­je truk­ket mel­lom de yt­ters­te hol­me­ne og skjæ­re­ne.

For­sla­get in­ne­bæ­rer at det vil gjel­de alle far­kos­ter for fri­tids­bruk, men ikke nytte­tra­fikk.

Ag­der tren­ger å få til­ba­ke trygg­het, ro og triv­sel i skjær­går­den.

PE­DER JOHAN PEDERSEN,

Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.