Eldre­om­sorg i kri­se

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den sto­re un­der­sø­kel­sen som Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå kom med i 2012 har jeg ved hvert valg ut­ford­ret de po­li­tis­ke par­ti­ene til å kom­me med et løs­nings­opp­legg for.

Fra 2020 vil vi mer­ke den eldre­bøl­gen som vil kom­me. I fra 2025 vil Nor­ge mang­le ca. 76 000 års­verk for helse­ar­bei­de­re in­nen 24 om­rå­der fra le­ger, psy­ko­lo­ger, syke­plei­ere osv. Størst man­gel vil det være når det det gjel­der hjelpe­plei­ere og syke­plei­ere, alt­så første­linje­ar­bei­der­ne, med man­ge ti­talls tu­sen per­soner. Det­te vil re­sul­te­re i at syke­hjem og om­sorgs­ar­beid for eld­re blir mest ska­de­li­den­de. Nye og gam­le syke­hjem vil måt­te leg­ges ned- ikke pga øko­no­mi- men av man­gel på per­soner. Da nyt­ter det ikke å kom­me med ønske­lis­ter om hvor­dan eldre­om­sor­gen bør være, når det vik­tigs­te er borte: helse­ar­bei­de­re for eld­re! Jeg ut­ford­ret par­ti­ene ved Stor­tings­val­get i 2013 om å kom­me med en po­li­tisk plan om hvor­dan vis­ka l løse­per­so­nal­pro­ble­me­nes om­kom­mer. Jeg har gjort det sam­me foran val­get nå i 2017, men alle par­ti­er ve­grer seg. De vil ikke ta opp det som kom­mer! Så hvis det er et om­rå­de alle eld­re og de som snart blir eld­re, bør ar­bei­de med, er det som vil stop­pe eldre­om­sor­gen i Nor­ge: v istå rover­for­en stor­eldre­om­sorgs kri­se!

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red. JAN PEDERSEN, Søgne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.