Barn om selv­mord

Faedrelandsvennen - - MENING - RUNAR LØVLIE

Nå har alt­så avi­sen be­gynt å in­ter­vjue 10-årin­ger om hva de sy­nes om selv­mord.

●● Hvil­ke tan­ker brin­ger dis­se bar­na vi­de­re til ka­me­ra­ter og ven­ner? At hvis noe ikke er gøy el­ler man blir trist, så er det van­lig å ta li­vet av seg, el­ler få noen mind­re un­ger til å gjø­re det? Tror ikke den­ne jour­na­lis­ten for­står hva hun har gitt seg ut på, og hvem i avi­sen har god­kjent en slik ar­tik­kel? Hva blir det nes­te, barne­ha­gen? Hjel­pe meg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.