Ver­dens bes­te læ­re­re

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nor­ges vik­tigs­te bygg er ikke Stor­tin­get el­ler re­gje­rings­kvar­ta­let. Nor­ges vik­tigs­te bygg er sko­len.

Hvert år går det man­ge første­klas­sin­ger på sko­len for førs­te gang. Spen­te slip­per de mor og far sin hånd og går bort til rek­tor. Det er her frem­ti­den be­gyn­ner. Den vik­tigs­te opp­ga­ven for po­li­ti­ker­ne er å gi dis­se første­klas­sin­ge­ne mu­lig­he­ten til å bli hva de drøm­mer om. Vi må ha en sko­le som ikke for­tel­ler ele­ver at de drøm­mer for stort, men en sko­le som for­tel­ler at man kan drøm­me stør­re. For å kom­me dit må vi ha ver­dens bes­te læ­re­re. Jeg me­ner læ­rer­yr­ket er den vik­tigs­te job­ben. Nett­opp for­di at det er den vik­tigs­te job­ben, så må læ­rer­yr­ket ha den kom­pe­tan­sen som trengs for at første­klas­sin­ge­ne al­le­re­de mø­ter en læ­rer som ser hver en­kelt elev, og som kan hjel­pe dem på vei­en. Der­for me­ner jeg det er bra at vi har en re­gje­ring som har sat­set på et­ter og vi­dere­ut­dan­ning av læ­re­re, inn­ført en fem­årig mas­ter­grad på læ­rer­stu­di­et og økt kra­ve­ne for å kom­me inn på læ­rer­høy­sko­len. Det er å ta ele­ven på al­vor. Ar­bei­der­par­ti­et sitt svar på det­te pro­ble­met har der­imot vært å an­set­te ufag­lær­te læ­re­re for å øke læ­rer­tett­he­ten i sko­len. Jeg er enig i at vi skal ha fle­re læ­re­re, men ikke til en hver pris. Jeg me­ner læ­rer­ne som fyl­ler klasse­rom­me­ne skal ha god kom­pe­tan­se og ut­dan­nel­se, og at det blir fle­re av dis­se læ­rer­ne og fær­re ufag­lær­te læ­re­re. Jeg har ofte hørt Ar­bei­der­par­ti­et si at det­te val­get er et ret­nings­valg. Det er helt rik­tig. Det står mel­lom en re­gje­ring som prio­ri­te­rer kunn­skap i sko­len, el­ler en re­gje­ring som me­ner ufag­lært ar­beids­kraft skal inn i sko­len. Det står mel­lom en re­gje­ring som me­ner læ­rer­yr­ket er den vik­tigs­te job­ben i Nor­ge og at det der­for må stil­les krav, el­ler en re­gje­ring som me­ner vi ikke skal stil­le krav for å bli læ­rer.

Val­get til høs­ten står mel­lom en re­gje­ring som vil ha Nor­ge på sitt bes­te, el­ler en re­gje­ring som har gam­mel­dag­se svar på nye ut­ford­rin­ger.

ERIK JOHAN TELLEFSEN LINDØE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.