Takk til Sø­dal­fa­mi­li­en

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ikke bare har Sø­dal’ene nå i 2017 opp­holdt seg i Skarp­øya et helt se­kel, de har også i fler­fol­di­ge år vært helt used­van­li­ge kul­tur­bæ­re­re og -for­mid­le­re i Søgne-sam­fun­net.

●● Da ten­ker jeg ikke minst på all den gle­de de har for­mid­let gjen­nom sin sang. I Olav­sun­det, ja vel, men sær­lig på ba­sa­ren på Mons­øya. Sist nå fre­dag 14. juli, tro­lig for over 3-400 små og sto­re per­soner som had­de fun­net vei­en. Utro­lig at det går an å sam­les så man­ge på den lil­le Skole­plas­sen! Her ble folk møtt med så vel horn­mu­sikk på bryg­ga og som på knat­ten foran Sko­len, vi­de­re med blan­det­kor og manns­kor, de sist­nevn­te un­der sin dyk­ti­ge di­ri­gent Ma­ri­an­ne Sø­dal Mi­sje. Du all ver­den så vak­kert, jeg ble helt hen­satt. Men så fikk de da ap­plaus også!

Men nå er den tra­di­sjo­nel­le ba­sa­ren som star­tet i 1863, Nor­ges elds­te kon­ti­nu­er­li­ge ba­sar, av­slut­tet for godt, dess­ver­re, noe som ble sym­bo­li­sert ved at un­der­teg­ne­de fikk opp­dra­get med å over­dra Søgne Bygde­mu­se­um det opp­rin­ne­li­ge, lil­le penge­skri­net – det som visst­nok skip­per Gun­der Iver­sen dro til byen for å kjø­pe inn. «Ny-helle­sunds kvinde­for­ening for Hed­ninge­mi­sjo­nen» ble nem­lig stif­tet i St. Olavs Strand på Helg­øya den 8. fe­bru­ar 1863. Der møt­te 12 kvin­ner. Det førs­te året teg­net det seg 18 fas­te med­lem­mer. På hvert møte la hver per­son noen myn­ter i penge­skri­net. Dis­se gikk til garn og stoff. Sam­me år ble det ut­lod­ning og salg. I 1877 ble en til­sva­ren­de for­ening stif­tet for «Sø­mands­mi­sjo­nen», og si­den fu­sjo­ner­te de to. Mye mer om kvinne­for­enin­gen( e) og ba­sa­ren kan le­ses i Jan G. Lang- feldts bok om Lang­feldt-slek­ten (2004), side 386ff. De sto­re be­lø­pe­ne som i vår tid er kom­met inn, er blitt delt mel­lom Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap og Sjø­manns­mi­sjo­nen. Nå er den­ne ba­sa­ren alt­så slutt, dog min­ne­ne le­ver. Men det er san­gen av Sø­dal-fa­mi­li­en i alle fall un­der­teg­ne­de vil hus­ke lengst. Takk! Og bok­sta­ve­lig talt vel blåst: For av­slut­nin­gen ble en­de­lig mar­kert med at korp­set spil­te «Tap­to». Med det sam­me: Jeg tror ikke folk har fått med seg at det var sokne­prest Pe­der Bjørn­son, selv­es­te Bjørn­stjer­nes far, som inn­viet Skole­hu­set i 1865. Men iføl­ge re­fe­ra­tet var folk kan­skje mest opp­tatt av preste­fru­en Eli­ses nye og mote­rik­ti­ge kri­no­li­ne­kjo­le. (Det­te var en els­ke­lig dame som kom fra en «fi­ne­re» fa­mi­lie i Kra­gerø og som ble tan­te til kom­po­nis­ten Richard Nord­raak. Han kom på be­søk til Søgne to gan­ger. Manns­ko­ret sang Bjørn­stjer­nes tekst og hans me­lo­di så det ljo­met i Hel­le­sun­det, al­de­les ufor­glem­me­lig!)

JOSTEIN ANDREASSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.