Nor­ge er ikke ale­ne om dab

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jor­unn Aa­sel­le Olsen fra De­mo­kra­te­ne skri­ver om over­gan­gen til dab i Fædre­lands­ven­nen 14. juli. «Nor­ge er enes­te land i ver­den med dab-ra­dio. Hvor­for tror vi det skal fun­ge­re så greit her kon­tra i and­re land,» spør hun.

Nor­ge er langt fra ale­ne. Tren­den i Euro­pa er å sat­se på dab, og sto­re land som Stor­bri­tan­nia og Tysk­land er på­dri­ve­re. Du kan kjø­re fra Nor­ge til Ita­lia og høre dab hele vei­en. Sveits blir tro­lig det nes­te lan­det som sluk­ker sitt riks­dek­ken­de Fm-nett, o gi Dan­mark gikk nett­opp re­gje­rings­par­ti­et Li­be­ral Al lianc e ut og an­ty­det at F m- sluk­kin­gen bør frem­skyn­des, sid en­den di­gi­ta­le lyt­tin­gen i Dan­mark sti­ger mer enn for­ven­tet. Det stem­mer ikke som Olsen skri­ver, at sluk­kin­gen i Dan­mark er ut­satt til 2027. Lo­kal­ra­dio (alt­så nær­ra­dio) har fått kon­se­sjo­ner frem til 2027 – det be­tyr ikke at riks­dek­ken­de ra­dio vil sen­de like len­ge. I Nor­ge har lo­kal­ra­dio kon­se­sjo­ner frem til 2022, og her sluk­ker vi som kjent riks­dek­ken­de Fm-sen­din­ger i år.

Når det gjel­der kost­na­der, så kos­ter ut­byg­gin­gen av dab like mye som det vil­le kos­tet å rus­te opp det gam­le Fm-net­tet vårt. Vi kun­ne gjort det i ste­det, men da vil­le NRK bare hatt 3 og ikke 15 ka­na­ler å by lyt­ter­ne på via kring­kas­tet ra­dio. Et­ter at da b- sen­der­net­tet vårt var ut­bygd m eden be­folk­nings dek­ning på 99,5 pro­sent, harv i fort­satt å byg­ge det ut. Det kos- ter oss ca 200 mil­lio­ner kro­ner eks­tra, ikke år­lig, men for åre­ne frem til 2031 til sam­men. Å sen­de både på da bog FM kos­ter der­imot ra­dio­kring­kas­ter­ne ca 200 mil­lio­ner kro­ner år­lig i dis­tri­bu­sjons­kost­na­der. Vi vil helst bru­ke mest mu­lig av inn­tek­te­ne våre på godt inn­hold til pub­li­kum, og ikke på distribusjon.

In­ter­nat iona l Te­le­com­mu­ni­ca­tion Union( ITU ), FNS spe­sial­or­ga­ni­sa­sjon for in­for­ma­sjons- og kom­mu­ni­ka­sjons­tek­no­lo­gi, opp­ford­rer mo­bil­pro­du­sen­ter til å in­klu­de­re og ak­ti­ve­re kring­kas­tings tek­no­lo­gi i te­le­fo­ner, men knyt­ter det ikke ute­luk­ken­de til FM, som Olsen skri­ver. Det kan like gjer­ne gjel­de da b. Kring­kas­tings tek­no­lo­gi i te­le­fo­ner er vel­dig po­si­tivt for sik­ker­het og be­red­skap. Men det er ikke inn­ført som et krav i USA slik Olsen hev­der, ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter vil at mar­ke­det skal re­gu­le­re det­te.

Vi tror at over­gan­gen til dab ikke bare vil gå greit, men at de tvil gå vel­dig bra. Dab-net­tet har store­be­red­skap sm e ssi­ge for­de­ler­sam­men­lig­net med både Fm-net­tet og In­ter­nett, og man­ge lyt­te­re finner seg nye fa­vo­ritt­ka­na­ler.

Med øns­ker om en god ra­dio­som­mer,

Vi tror at over­gan­gen til dab ikke bare vil gå greit, men at det vil gå vel­dig bra.

ØY­VIND VASAASEN,

Av­de­lings­di­rek­tør for medie­ut­spil­ling og be­red­skap NRK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.