Fø­rer­kort som smart­mo­bil-app

Faedrelandsvennen - - MENING -

I da­gens sam­funn er det ikke må­te på hva man kan bru­ke mo­bi­len til.

●● Mas­se ap­per som gjør at man i hver­da­gen er helt av­hen­gig av å ha en mo­bil med seg hvor man enn går og står (og so­ver). Så var det nå det med det­te lil­le kor­tet som kal­les et gyl­dig fø­rer­kort. Ved kontroll på vei­en skal det vi­ses fram, el­lers blir det en bot å få. Ikke all­tid så lett å hus­ke på hvil­ken bukse­lom­me det lig­ger i. Så da er mitt spørs­mål til an­svar­li­ge myn­dig­he­ter (veg­di­rek­to­ra­tet): Når kom­mer fø­rer­kort som mo­bil-app? Om man øns­ker å inn­hen­te er­fa­ring, så har sta­ten Iowa (3 mill. Inn­byg­ge­re) det­te til­bu­det meg be­kjent.

KJELL RISENG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.