FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Pol­li­ne­ring

● Ned­gan­gen i tal­let på hum­ler og bier kan få sto­re kon­se­kven­ser for mat­pro­duk­sjo­nen.

● «Bed­re pol­li­ne­ring av rød­klø­ver ved hjelp av hum­ler og hon­ning­bier», «Pol­liclo­ver» er et forsk­nings­pro­sjekt le­det av NIBIO, med man­ge sam­ar­beids­part­ne­re, også in­ter­na­sjo­nalt.

● Pro­sjek­tet går over fire år og be­gyn­te i 2013. Lars Tør­res Hav­stad ved NIBIOS forsk­nings­sta­sjon på Land­vik er pro­sjekt­le­der.

● Hoved­må­let er å sik­re til­gan­gen på norsk­pro­du­sert rød­klø­ver­frø ved hjelp av bed­re pol­li­ne­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.