Gade­kunst-verk øde­lagt og stjå­let

Fle­re av ver­ke­ne til Gade­kunst-fes­ti­va­len er øde­lagt og stjå­let. Kunst­ner Ca­mil­la Prytz er opp­gitt.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JULIE SØRENSEN MOLVIK

Den po­pu­læ­re «Pink Wall» på Frk. Larsen ble for kort tid si­den byt­tet ut med ny kunst. Hele byg­nin­gen ble malt svart i an­led­ning Gade­kunst-fes­ti­va­len, noe som vek­ket re­ak­sjo­ner hos na­bo­er.

I etter­tid ble veg­ge­ne de­ko­rert med grøn­ne bla­der, og et ti­voli­speil. Spei­let fikk stå i fred knapt en uke.

– Mitt svar er at jeg ikke gid­der å set­te opp noe nytt, og det er jo også litt dumt, for­tel­ler en opp­gitt Ca­mil­la Prytz, som står bak kuns­ten sam­men med Em­ma Su­ka­lic.

VIL­LE SKA­PE NOE MORSOMT

Prytz for­tel­ler om ide­en bak ti­vo­li-spei­let.

– Den rosa veg­gen ble en sel­fie­vegg, den ble plut­se­lig brukt til en bak­grunn for det mes­te. Det syns jeg var in­ter­es­sant, at opp­merk­som­he­ten går fra kunst­ver­ket over til per­sonen foran veg­gen.

Først var pla­nen å set­te opp et van­lig speil in­ne i dø­ra.

– Det vil­le blitt en dob­belt-nar­sis­sis­tisk vegg, hehe. Men så kom jeg på at det vil­le være enda gøy­ere med et ti­vo­li-speil, hvor man ser li­ten og tykk ut, og tynn og lang av­hen­gig av hvor du står. Det var en mor­som idé, så vi bare kjør­te på, for­tel­ler kunst­ne­ren.

Vi­de­re for­tel­ler hun at si­den spei­let var lagd av plast, var de ikke be­kym­ret for at noen skul­le knu­se det. Der tok de feil.

– Førs­te nat­ta ble det tag­get ned, så vi fjer­net det med whi­te-spi­rit. Det var kje­de­lig, men sånn er det jo. Noen da­ger et­ter ble det for­søkt stjå­let. Vi fant det hel­dig­vis i bak­går­den til Frk. Larsen, og sat­te det opp på nytt. Den­ne gan­gen fes­tet vi det skik­ke­lig godt fast.

Det hjalp lite, for noen da­ger sei­ne­re had­de noen greid å knu­se spei­let.

MINIATYRSKULPTURER

– Da tok jeg fe­rie. Det er vel­dig kje­de­lig, når man bru­ker både tid og pen­ger på å gjø­re noe i byen. – Har dere an­meldt sa­ken? – Nei, og jeg aner ikke hvem som har gjort det. Det­te er bak- si­den av å lage kunst i of­fent­lig rom.

Det er ikke bare ti­vo­li-spei­let som ikke har fått stå i fred i Kris­tian­sand. Den kjen­te kunst­ne­ren Isaac Cor­dal var i fjor inn­om byen, og sat­te ut fle­re ti­talls miniatyrskulpturer rundt om­kring.

– Nes­ten alle er rap­pet. De har klat­ret opp med sti­ge og kniv, og stjå­let dem. Det er helt utro­lig. Man må ha litt re­spekt. Iføl­ge Isaac er det van­lig at det skjer, men at det var mye i en så­pass li­ten by, sier Prytz.

– De som har gjort det ten­ker nok at det er ver­dens bes­te idé i fyl­la, når man kom­mer hjem fra byen.

Vi­de­re for­tel­ler hun at hun ny- lig var i Aar­hus, hvor de har en stor uten­dørs­ut­stil­ling.

– Der kom­mer det folk fra hele ver­den, og det er ikke folk som øde­leg­ger der. Jeg vet ikke om det er noe med Kris­tian­sand, jeg.

– Må dere ten­ke an­ner­le­des som kunst­ne­re et­ter det som har skjedd?

– Nei, man kan ikke det, men jeg kjen­ner det selv at jeg syns det er litt trist. Det had­de vært mye mor­som­mere hvis den kun­ne stå der.

Prytz har ikke re­gist­rert hær­verk på noen av de and­re gate­kunst­pro­sjek­te­ne som er i byen, og hå­per det for­blir slik.

FOTO: JULIE SØRENSEN MOLVIK

Slik ser veg­gen på Frk. Larsen ut i dag, uten spei­let.

FOTO: JON AN­DERS SKAU

Kunst­ner og smykke­de­sig­ner Ca­mil­la Prytz.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.