– Det har blitt en god gro­bunn for jazz

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

Kris­tian­sand Jazz­ve­sen klin­ker til med fle­re sto­re navn på høst­pro­gram­met.

Øy­vind Ny­pan og Øy­vind Ny­voll er styre­med­lem­mer i Kris­tian­sand Jazz­ve­sen, og har ny­lig fer­dig­stilt høst­pro­gram­met.

– Hør på det her, sier Ny­pan be­geist­ret og fisker fram te­le­fo­nen og Spo­ti­fy.

Han spil­ler av en låt av ban­det Ro­hey. Grup­pa møt­tes på jazz­lin­ja i Trond­heim, og har ruk­ket å bli svært etter­trak­tet i lø­pet av den kor­te ti­den de har holdt på. I no­vem­ber kom­mer de til Kris­tian­sand.

De trek­ker også fram den av­døde sak­so­fo­nis­ten Si­gurd Køhns tid­li­ge­re band, Re­al Thing, og Jan Gun­nar Hoff som høyde­punk­ter fra pro­gram­met. Co­me Shi­ne blir førs­te kon­sert i 2018.

I til­legg til kon­ser­te­ne, blir det som van­lig jevn­li­ge jam­mer og jazz­brun­sjer, og de lan­der på rundt 20 ar­ran­ge­men­ter to­talt.

Alt, med unn­tak av en kon­sert på Kil­den, fore­går i kjel­le­ren til Hos Na­bo­en i Mar­kens.

– Jazz­klub­ber er jo gjer­ne sånn. Litt mør­ke og mys­tis­ke, sier Ny­pan.

Iføl­ge de to øy­vin­de­ne va­rie­rer det litt hvem som krav­ler ned i kjel­le­ren. Noen av gjen­gan­ger­ne på pro­gram­met har sitt fas- te pub­li­kum, and­re navn trek­ker gam­le tra­ve­re, og jam­me­ne trek­ker man­ge stu­den­ter.

– Det er vel­dig gøy å se. Det har blitt en god gro­bunn for jazz her. De yng­re vil opp og fram og ut å spil­le, sier Ny­pan, som har an­sva­ret for jam­me­ne.

Det er en grup­pe han sav­ner: de litt eld­re, som har spilt len­ge.

– Kom og spill, er opp­ford­rin­gen.

– Kan­skje de ikke tør. Ung­dom­men spil­ler jo så fort, spø­ker Ny­voll.

Kris­tian­sand had­de noen år uten jazz­klubb, før jazz­ve­se­net star­tet opp i 2014. Kon­se­kven­sen var at fle­re sto­re navn end­te opp i Man­dal og Aren­dal, og kjør­te rett for­bi sør lands­ho­ved­sta­den.

– Det er jo litt flaut, sier Ny­pan. Beg­ge er rik­tig­nok kjap­pe til å skry­te av de and­re klub­be­ne på Sør­lan­det. Sær­lig Aren­dal om­ta­les i ro­sen­de orde­lag.

– De har et stort mil­jø som kom­mer på kon­ser­te­ne selv om de kan­skje ikke har hørt om mu­si­ker­ne. De sto­ler på book­in­gen. Det er det vi prø­ver å få til her.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Øy­vind Ny­voll (t.v.) og Øy­vind Ny­pan fra Kris­tian­sand jazz­ve­sen pre­sen­te­rer høst­pro­gram­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.