Lek­kert, so­fis­ti­kert og for­fø­ren­de

SOUL/JAZZ/POP Char­lot­te Dos San­tos

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

«Cleo» Fresh Se­lects

Til tross for sitt la­tin­ame­ri­kans­ke navn, så er hun norsk. Men hun måt­te til New York for å få det til å låte så bra som det­te.

Char­lot­te Dos San­tos ble en snakk­is un­der By­larm i 2016. Hun fikk et sti­pend un­der den­ne bran­sje­fes­ti­va­len for å være ung og sær­de­les lo­ven­de. De­ret­ter ble det litt stil­le. Det skyl­des først og fremst at hun dro til New York for å få in­spi­ra­sjon, og til å lage et så bra de­but­al­bum som mu­lig.

Og bra ble det. «Cleo» va­rer bare drøye halv­ti­men, men det er ak­ku­rat len­ge nok til å over­be­vi­se lyt­te­ren om at vi her har med et used­van­lig ta­lent å gjø­re. Hun be- gyn­ner her­lig­he­ten med en mid­del­al­dersk sang om som­mer og fugle­sang, «Su­mer Is Icu­min In». På den­ne kor­te lå­ten får vi et­ter hvert høre gjø­ken syn­ge ko-ko. Hu­mo­ren og le­ken­he­ten er der.

Et­ter det blir det litt mer al­vor, men ikke mer enn at man får en be­ha­ge­lig som­mer­fø­lel­se når man hø­rer på «Cleo». Tit­tel­kut­tet hand­ler for øv­rig om en stil­sik­ker, selv­sten­dig og sterk dame som gjer­ne tar til mot­mæle når hun fø­ler at noe er urett­fer­dig. Teks­ten hand­ler kan­skje om Char­lot­te Dos San­tos selv.

Mu­sik­ken og sjan­ger­ut­tryk­ket får oss til å ten­ke på ar­tis­ter som Ka­te Bush, Sa­de og Ma­ry J. Bli­ge... Pluss man­ge and­re. Men Char­lot­te hø­res først og fremst ut som seg selv, der hun vand­rer og be­ve­ger seg gjen­nom stil­ar­ter på en spen­nen­de og for­tref­fe­lig måte. Stem­men er hen­nes bes­te vå­pen. Og du ver­den som hun tref­fer med den. 5

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.