Som­mers o u n d t rack­et 2017

POP Haim

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

«So­met­hing to Tell You» Po­ly­dor/uni­ver­sal

Er man først svak for klas­sisk, me­lo­disk pop-rock, skal det godt gjø­res å ikke bli litt for­els­ket i Haim.

Clu­et er en miks av hånd­verk og stjerne­kva­li­tet. Es­te, Da­ni­el­le og Ala­na Haim kan kuns­ten å kon­stru­ere en ki­len­de, ak­ku­rat pas­se bit­ter­søt kjær­lig­hets­sang og ut­strå­ler sam­ti­dig en type uan­strengt cool man an­ta­ke­lig må være en gjeng noen-og20-åri­ge søst­re fra San Fer­nan­do Val­ley, L.A. for å inne­ha.

Trio­en tar ingen sto­re sjan­ser el­ler krea­ti­ve syv­mils­steg med sitt al­bum num­mer to, men så frem­sto de da også fer­dig for- met al­le­re­de på de­bu­ten «Days Are Gone» i 2013. «Want You Back» og «Litt­le of Your Lo­ve» hø­res ut som halvt glem­te ra­dio­hits fra to–tre ti­år til­ba­ke. Tit­tel­spo­ret og «You Ne­ver Knew» kun­ne ha for­svart en plass på Fle­etwood Macs 1987-al­bum «Tan­go in the Night» (som for­res­ten ble ny­ut­gitt i sterkt ut­vi­det «deluxe»-ver­sjon her om da­gen). Små nikk til kon­tem­po­rær in­die og R&B sik­rer at Haim ald­ri blir bare re­tro.

Om «So­met­hing to Tell You» mang­ler noe, er det den ene, sole­kla­re, udø­de­li­ge klas­si­ke­ren. En «Litt­le Lies» had­de gjort seg, lik­som. Sam­ti­dig er det ingen sva­ke san­ger her. Og et mer clas­sy sound­track enn det­te kom­mer som­mer­en 2017 nep­pe til å få. 4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.