Tro og Lys: Jeg vil føl­ge Je­sus!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

I fjor som i år fikk jeg hol­de bi­bel­ti­mer på Tro og Lys sin na­sjo­na­le som­mer­sam­ling på Birke­land. Ak­ku­rat hva jeg selv sa, har blek­net i min­net. Men det som skjed­de i for­sam­lin­gen, det ser jeg le­ven­de for meg:

Je­sus kom inn i rom­met i sin hvi­te kap­pe. «Følg meg!» sa han til noen fiske­re. Og de fulg­te ham. «Følg meg!» sa han til tol­le­ren og til Mar­ta og Ma­ria og fle­re and­re, og de fulg­te ham. Bare fa­ri­se­er­ne og de skrift­lær­de var litt sure og vil­le ikke være med.

Så fant alle plas­se­ne sine igjen, og vi sang vi den litt traus­te, gam­le barne­san­gen «Over ber­get, nedi da­len (…) vil jeg føl­ge når Je­sus kal­ler meg.» Da re­fren­get kom – «Jeg vil føl­ge, føl­ge Je­sus, jeg vil føl­ge, føl­ge Je­sus…» be­gyn­te Mar­ta spon­tant å mar­sje­re rundt på gul­vet, med bol­len og slei­va si – Mar­ta had­de det jo all­tid så tra­velt på kjøk­ke­net. Så reis­te en an­nen seg, og en til. Alle vil­le føl­ge Je­sus. Det ble rene vek­kel­ses­mø­tet! Den­ne her­lig fri­gjor­te gjen­gen har vi ett og an­net å lære av!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.