50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. JULI 1967

●● Den fransk-nors­ke som­mer­sko­len i Kris­tian­sand, et åre­visst trekk i by­bil­det, ble åp­net på Kate­dral­sko­len i for­mid­dag. Et fem­ti­tall ung­dom­mer, dels nors­ke, dels frans­ke, inn­tok tegne­sa­len og på­hør­te hil­se­ner fra som­mer­sko­lens le­der, lek­tor Wer­ring, ord­fø­rer Tallaksen og pre­si­den­ten i lo­kal­av­de­ling­eng av Al­li­an­ce Fran­cai­se, trans­la­tør Fal­lan-berg.rg. Som­mer­sko­len vil dri­ve sin mange­si­di­ge virk­som­het i Kris­tian­sand fram til 2. au­gust. Den førs­te uka vil man ta opp til dis­ku­sjon for­skjel­li­ge as­pek­ter ved be­gre­pet de­mo­kra­ti. An­nen del av som­mer­sko­len be­står av et kurs i fransk sk kunst­his­to­rie og et kurs i nå­ti­dig fransk nsk lit­te­ra­tur. Fle­re av ar­ran­ge­men­te­ne vil ha kunst­ne­ris­ke inn­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.