Es­pen Hjet­land Pow­er and Farms

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Bil­det er tatt i Mel­øy kom­mu­ne, og kraft­led­nin­ge­ne kom­mer fra Svart­isen kraft­verk. Kon­tras­ter og sam­spil­let mel­lom na­tu­ren og det men­neske­skap­te ser en ty­de­lig i det­te bil­det.

Jury­en sier: Bil­det vi­ser foss i et flott fjelland­skap, sam­ti­dig som sto­re kraft­lin­jer skjæ­rer gjen­nom na­tu­ren. Den farge­rike går­den vi­ser en an­nen del av norsk na­tur. Flott kom­po­nert bil­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.