Jeg måt­te prø­ve å fin­ne en vei ut.

Avni Pepa (28) kjen­te det al­le­re­de et­ter én uke av proff­opp­hol­det: «Hva er det jeg gjør her?»

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

– Det er vel­dig godt å være hjem­me igjen, sier Avni Pepa.

Det er to og et halvt år si­den han reis­te til Al­ba­nia for å bli uten­lands­proff, men man­dag kveld re­tur­ner­te han fra Is­land. Nå hev­der han at han er hjem­me for godt.

Nå er kris­tian­san­de­ren Avni Pepa hjem­me for å spil­le fot­ball sam­men med sin bror. Wil­hem Pepa har i fle­re se­son­ger sco­ret mål for Aren­dal. Nå skal store­bror Pepa inn i midt­for­sva­ret til Mat­tias An­ders­sons lag.

– Det er gøy. Vi har all­tid snak­ket om at vi har hatt lyst til det. Vi er ofte sam­men, og har en del fel­les ven­ner. På ba­nen pusher vi hver­and­re, sier Avni Pepa.

MÅT­TE FIN­NE EN VEI UT

Det er ti år si­den Pepa ble nor­ges­mes­ter for junior i Start. Si­den fikk han sine sjan­ser på A-la­get, men et­ter 2011-se­son­gen var det slutt. Vei­en gikk vi­de­re til Sand­nes Ulf, hvor han ble frem til 2015. Men Pepa har all­tid visst at han har øns­ket seg uten­lands.

Val­get falt da på den al­bans­ke klub­ben FC Flamur­ta­ri. Det skul­le han få ang­re på.

– Al­le­re­de et­ter én uke tenk­te jeg «hva er det jeg gjør her?». Jeg måt­te prø­ve å fin­ne en vei ut, sier Pepa.

Tre uker et­ter at han sig­ner­te, var han fer­dig i den al­bans­ke klub­ben.

– Det var ikke så lett. Det er vel­dig ky­nisk der nede, og folk er vel­dig egne. I til­legg var det noen ting som jeg helst ikke vil gå inn på. Jeg fikk litt sjokk over hvor­dan det var, sier Pepa.

Midt­stop­pe­ren hev­der å ha vært vit­ne til kam­per som skal ha vært fik­set, men at han selv ikke har vært in­volvert i kamp­fik­sing. Den al­bans­ke klub­ben har se­ne­re vært nevnt i rap­por­ter som om­hand­ler kam­per hvor re­sul­ta­tet er mis­tenkt å ha vært fik­set.

– Klub­ben var ikke så vel­dig for­nøyd med at jeg vil­le bort. Sports­sje­fen viss­te ikke hva han skul­le si til klubb­pre­si­den­ten. Men vi fikk hel­dig­vis ord­net det til slutt.

TENK­TE DET VAR UAKTUELT

Noen da­ger se­ne­re ring­te Jo­ey Har­dar­sson. I dag er is­len­din­gen tre­ner i ut­vik­lings­av­de­lin­gen til Start, men til­ba­ke i 2015 tren­te han IBV Vest­man­na­ey­jar, og vil­le ha Pepa på la­get.

– Jeg tenk­te først at det var uaktuelt. Så snak­ket jeg litt med Jo­ey. Når jeg had­de vært i en si­tua­sjon som var litt «wow», så tenk­te jeg at Is­land i alle fall var trygt, sier Pepa.

Der­med ble det flyt­ting til øya med sam­me navn som klub­ben. Vest­man­na­ey­jar lig­ger på sør­kys­ten av Is­land, og det bor litt over 4.000 men­nes­ker på øya som lig­ger tre ti­mer med båt fra fast­lan­det.

Nå er han hen­tet inn sam­men med blant and­re Pe­ter Kovacs og

bra­si­li­ans­ke Dar­lan, for å sik­re at hardt­sat­sen­de Aren­dal spil­ler i 1. di­vi­sjon nes­te år også.

Med over­gan­gen til Aren­dal vel­ger tro­lig Avni Pepa bort spill for sitt Ko­so­vo. I mai 2016 ble lan­det tatt opp som med­lem av FIFA, og sep­tem­ber sam­me år spil­te Ko­so­vo og Pepa sin førs­te of­fi­si­el­le lands­kamp.

FIKK SJANSEN I START

– Det har be­tydd vel­dig mye. Jeg har vokst opp med å els­ke mitt land, og har sett på tv gjen­nom opp­veks­ten at det har vært krig. Da er det stort å få spil­le for det lan­det, sier Pepa, som er full- sten­dig klar over at han re­du­se­rer sjan­se­ne kraf­tig for lands­lags­spill ved å gå til en klubb på nest øvers­te nivå.

21. ok­to­ber mø­ter han gam­le­klub­ben Start. Et opp­gjør han hev­der ikke blir spe­si­elt, men et opp­gjør med en klubb som like fullt be­tyr mye for Pepa, seks år et­ter at han for­lot Sør Are­na.

– Det var i Start jeg fikk sjansen, og det er en klubb jeg har i hjer­tet mitt. Men nå er det Aren­dal som gjel­der, sier Avni Pepa.

Som en­de­lig er hjem­me, et­ter å ha opp­levd litt av hvert de sis­te åre­ne.

– Når man er ung ten­ker man på sto­re klub­ber og drøm­mer om det. Så blir man eld­re og ten­ker på en an­nen måte. Ting kun­ne helt sik­kert sett an­ner­le­des ut. I til­legg til opp­hol­det i Al­ba­nia, ang­rer jeg på at jeg ikke tok ting mer se­riøst da jeg var yng­re. Jeg skul­le tatt bed­re vare på krop­pen. Det er vik­tig, sier han.

– Men det er lett å være etterpå­klok. Jeg er glad for alt jeg har opp­levd, sier han.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Avni Pepa lan­det i Kris­tian­sand man­dag kveld. Tirs­dag tok han en prat med Fædre­lands­ven­nen på By­stran­da i Kris­tian­sand.

FOTO: TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

Avni Pepa t.h. fikk fle­re se­son­ger i Sand­nes Ulf, et­ter at kon­trak­ten med Start ikke ble for­len­get i 2011. Her fra en kamp mot Gud­mun­dur Kristjans­son i 2013.

FOTO: PRIVAT

Avni Pepa fikk æren av å være kap­tein for Ko­so­vos lands­lag un­der en kamp i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.