Bri­tisk stop­per­kjem­pe til prøve­spill for Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Men Start får tro­lig hard kamp om man skul­le øns­ke å sig­ne­re en­gelsk­man­nen.

Den 198 centi­me­ter høye midt­stop­pe­ren Reiss Gre­enid­ge skal tre­ne med Start i noen da­ger. Han del­tar på sin førs­te økt ons­dag, og blir væ­ren­de til og med fre­dag.

En­gelsk­man­nen har den sis­te uka vært i Stav­an­ger og trent med Vi­king. Der har han fått vel­dig gode skuss­mål.

– Han skal tre­ne med oss nå når Vi­king har fe­rie. Så vet ikke vi hva Vi­king vel­ger å gjø­re, men vi er for­nøy­de med at vi har fått mu­lig­he­ten til å se ham i ak­sjon, sier Start-tre­ner Stei­nar Pedersen til Fædre­lands­ven­nen.

EKS­TRE­ME KVALITETER

Vi­king-tre­ner Ian Burchnall sa føl­gen­de til Stav­an­ger Af­ten­blad i for­ri­ge uke:

– Gre­enid­ge har eks­tre­me kvaliteter. Gps-må­lin­ge­ne våre vi­ser også at han er vel­dig rask, han had­de fak­tisk den kjap­pes­te sprin­ten av samt­li­ge spil­le­re un­der en tre­ning. Stør­rel­sen, kva­li­te­te­ne og al­de­ren gjør ham in­ter­es­sant, men jeg vet ikke om er klar for elite­se­ri­en ennå, sa Burchnall.

– Jeg vil­le els­ket å få mu­lig­he­ten i Vi­king og øns­ker de­fi­ni­tivt å bli væ­ren­de her, ut­tal­te Gre­enid­ge selv til Stav­an­ger­avi­sen.

MU­LIG å HEN­TE

20-årin­gen står uten kon­trakt, et­ter at den ikke ble for­ny­et med Ebs­fle­et Uni­ted i Eng­land. 20-årin­gen er fost­ret opp i ung­doms­aka­de­mi­et til West Bromwich, og har sei­ne­re vært inn­om fle­re mind­re klub­ber i Eng­land.

I Vi­king skal man ha blitt så­pass im­po­nert over den høye bri­ten, at man vur­de­rer om de skal sig­ne­re spil­le­ren.

Stei­nar Pedersen sier dog at så len­ge han skal prøve­spil­le med Start, så er han fort­satt mu­lig å hen­te.

– Vi bru­ker ikke tid på spil­le­re som ikke er det. Had­de det ikke vært in­ter­es­sant, så had­de han ikke vært her. Men det er frem­de­les noen spørs­måls­tegn, sier Pedersen, som ikke øns­ker å kom­men­te­re om de har fått sig­na­ler på at Vi­king øns­ker å sig­ne­re midt­stop­pe­ren.

FOTO: CARINA JOHANSEN

Reiss Gre­enid­ge har trent med Vi­king den sis­te ti­den. Nå skal han prø­ve seg foran Stei­nar Pedersen og Start i noen da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.