KIFS nye styre­le­der be­gyn­te med hånd­ball som 38-åring

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN, for KIF Hånd­ball

Svein Erik Jen­sens førs­te del­ta­kel­se i nor­ges­mes­ter­ska­pet for ve­te­ra­ner re­sul­ter­te i seks brudd i lille­fin­ge­ren.

Det var i mars at Svein Erik Jen­sen (49) over­tok sjefs­klub­ba et­ter Svein Tøn­nes­sen som le­der for KIF Hånd­ball. Det har blitt trav­le da­ger for ran­dol­ken som i re­la­tivt vok­sen al­der tok ste­get ut på par­ket­ten, først i AK 28, der­nest i Rande­sund IL. All­tid et styk­ke ned i di­vi­sjo­ne­ne. Nå vil han være med å løf­te herre­hånd­bal­len i Sør­lan­dets ho­ved­stad.

BRATT LÆRINGSKURVE

Selv om han er en «late bloo­mer» på hånd­ball­ba­nen, ble hånd­ball­in­ter­es­sen vek­ket på et langt tid­li­ge­re tids­punkt. Kona Me­rethe Skon­hoft Jen­sen har 30 års farts­tid som hånd­ball­spil­ler, 26 år i Tveit IL og res­ten i be­drifts­idret­ten, så Jen­sen har rik er­fa­ring som tri­bune­sli­ter. Og et­ter hvert som de­di­kert hånd­ball­pap­pa, hjelpe­tre­ner og alt­mu­lig­mann for bar­na Madelei­ne (24), Ca­mil­la (21) og Eric Ni­co­lay (17).

Og for å top­pe det hele, ble han valgt til le­der for en hånd­ball­klubb.

– Det har vært mye å ta tak i, mye å set­te seg inn i. Men det er gjort en kjempe­jobb i ku­lis­se­ne med nett­verks­byg­ging og å byg­ge til­lit i mar­ke­det, skry­ter styre­le­de­ren.

Sam­men med nest­le­der John Nil­sen er beg­ge første­reis i KIFS hånd­ball­sty­re. Da kan det være be­tryg­gen­de med god kon­ti­nui­tet el­lers i sty­ret. For det er mye å hol­de styr på; et herre­lag i 1. di­vi­sjon med opp­rykk­sam­bi­sjo­ner, og alle de and­re la­ge­ne på se­nio­rog al­ders­be­stemt nivå som også skal iva­re­tas.

Ak­ku­rat nå er det er man­ge kos­ter i sving rundt sat­sin­gen på herre­la­get, for­tel­ler sjefs­kos­te­ren, med re­fe­ran­se til blant an­net Kif-rin­gen med Kurt Mos­vold, John­ny Vil­da­len, Mor­ten Da­len og seg selv, og sports­lig ut­valg med Pre­ben Nil­sen, Svenn-erik Med­hus og Hilde Aa­bel.

STEIN På STEIN

– Am­bi­sjo­nen er å ryk­ke opp, slår styre­le­der Jen­sen fast, selv om han tror det er mest rea­lis­tisk om en se­song el­ler to.

Det må byg­ges stein på stein, men han lo­ver et lag som øns­ker å være med å kjem­pe i top­pen.

Før påske sik­ret klub­ben seg sig­na­tu­ren til elite­spil­le­ren Øy­vind Frigs­tad. Drøm­men har vært å kun­ne for­ster­ke la­get yt­ter­li­ge­re, men det har vist seg vans­ke­lig å få napp i over­gangs­mar­ke­det.

– De spil­ler­ne vi har vært in­ter- es­sert i er en­ten bun­det av kon­trakt, el­ler har hatt lønns­krav vi ikke har kun­net inn­fri, med­gir styre­le­de­ren, som tror bed­re re­sul­ta­ter kom­men­de se­song vil gi fle­re mu­lig­he­ter ved nes­te kors­vei.

Det job­bes imid­ler­tid fort­satt med både spil­ler­for­sterk­nin­ger og å fin­ne en as­sis­tent­tre­ner som kan bi­stå ho­ved­tre­ner Ti­homir Bal­tic.

Sam­ar­beids­av­ta­len med Rande­sund IL gjør at klub­ben uan­sett vil ha en ut­vi­det spil­ler­stall, og her er det fle­re spen­nen­de unge ta­len­ter i start­gro­pa, iføl­ge styre­le­de­ren.

HJERTE FOR KLUB­BEN

Svein Erik Jen­sen vil ha spil­le­re som er vil­li­ge til å blø for drak­ta. Han har stor tro på at da­gens spil­ler­stall. La­get har vist at de har kvaliteter som gjør at de kan spil­le på høy­de med de bes­te, men at de gjen­nom se­son­gen har vært for ujev­ne. Ska­der får ta noe av skyl­da. Det har vært til dels stor sli­ta­sje på en­kelt­spil­le­re. For å fore­byg­ge ska­der har klub­ben nå tatt grep og sendt spil­ler­ne til scre­en­ing hos Sør­lands­par­ken Tverr­fag­lig Hel­se.

– Det er vik­tig å få en god start på se­ri­en, men det er tøff kon­kur­ran­se, sier KIF Hånd­balls styre­le­der om se­rie­start på hjemme­bane 10. sep­tem­ber.

I åp­nings­kam­pen mø­ter kris­tian­sands­her­re­ne St. Hall­vard, Lier-klub­ben med tid­li­ge­re lands­lags­sjef Ro­bert He­din som dag­lig le­der og tid­li­ge­re lands­lags­pro­fil Glenn Sol­berg som tre­ner. Tøft, men ikke umu­lig.

FOTO: INGER M. WITTEVEEN

Det har blitt noen ti­mer på tri­bu­nen for Svein Erik Jen­sen opp gjen­nom åre­ne. Her sam­men med kona Me­rethe Skon­hoft Jen­sen på hjemme­kam­pen Kif-runar Sande­fjord i Gimle­hal­len i mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.