Tjoms­land kan bli historisk

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Øystein Tjoms­land jak­ter lør­dag 22. juli på sin fem­te stra­ke Nm-tit­tel. En sei­er på hjemme­bane vil gjø­re Søgne­tre­ne­ren historisk.

Sør­lan­dets Trav­parks egen Øystein Tjoms­land har en me­ritt­lis­te som tre­ner og kusk de fær­res­te i Nor­ge kan matche. Over 1600 sei­re har det blitt på 46-årin­gen, der­iblant et lass av klas­sis­ke tit­ler og and­re stor­løp.

– Å ta den fem­te stra­ke, i til­legg med en ny ut­øver, vil­le være sen­sa­sjo­nelt. Det skal nes­ten ikke være mu­lig, sier Tjoms­land.

Even El­ve­nes, tid­li­ge­re sports­sjef på Sør­lan­dets Trav­park og en av Nor­ges mest er­far­ne trav­jour­na­lis­ter, er helt på lin­je med hjemme­hå­pet.

– Det vil være en unik pre­sta­sjon. For men­nes­ker uten­for trav­spor­tens ind­re krets hen­ger mes­ter­skap som NM, EM, VM og OL sky­høyt over alt an­net. Skul­le Tjoms­land vin­ne sin fem­te stra­ke Nm-tit­tel, vil det gjø­re ham til en le­gen­de, me­ner El­ve­nes.

Det var med Tek­no Odin, den ti­fol­di­ge mil­lio­næ­ren med fire stra­ke Nm-tit­ler, det var ment at Tjoms­land skul­le sik­re den his­to­ris­ke brag­den. Slik skul­le det ikke gå. Tek­no Odin ble ska­det tid­li­ge­re i vår, og i ste­det er det hans an­ta­go­nist i løps­ba­nen, Gyl­den Bal­der, som blir sør­land­stre­ne­rens vå­pen i årets nor­ges­mes­ter­skap. Gyl­den Bal­der vis­te tid­li­ge­re i som­mer ver­dens­re­kord­fart i tre­ning og vant også ge­ne­ral­prø­ven på hjemme­bane tid­lig i juli.

Kun tre nors­ke trav­kus­ker har gjen­nom his­to­ri­en opp­nådd fire stra­ke NM­tit­ler i til­legg til Tjoms­land; Tryg­ve Dis­ke­rud tok sin sis­te Nm-tit­tel i 1960, Kåre E. Jahn­sen i 1975 og Leif Kjø­nik­sen i 1982.

FOTO: HESTEGUIDEN.COM

Øystein Tjoms­land kan ta sin fem­te stra­ke Nm-tit­tel lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.