Ikke Sy­den, sa du?

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - VEGARD DAMSGAARD

Nå er det kun få da­ger til pul­je 2 går ut i fe­rie i re­dak­sjo­nen. Og jeg mer­ker at man blir noe svar skyl­dig ( jfr. so­sia­le medi­er) om man ikke skal en uke el­ler to til en ri­vie­ra el­ler sol­kyst, der nede hvor he­te­bøl­ger og skog­bran­ner og lomme­ty­ver her­jer. Men i ord­boka er ikke fe­rie sy­no­nymt med Sy­den, sna­re­re av­kob­ling – det å gjø­re noe gans­ke an­net (Wiki­pe­dia): «Or­det fe­rie kom­mer opp­rin­ne­lig fra det la­tins­ke fler­talls­or­det fe­riae, som var re­li­giø­se fest­da­ger da en ikke drev han­del og for­ret­nin­ger.» Og ikke glem den gam­le sør­lands­visa: «Hvor­for rei­se til Sy­den, Mallor­ca, Cos­ta Del Sol – når selv vi eier et pa­ra­dis med sol i tu­sen­de fold?» Glem hel­ler ikke at man­ge nord­len­din­ger fak­tisk tror at Sør­lan­det er Sy­den, og fri­vil­lig tøm­mer lom­me­ne for å rei­se hit på den­ne tida. Både de og vi had­de for­tjent en ald­ri så li­ten he­te­bøl­ge, for ek­sem­pel fra nes­te uke og en stund frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.