Kvo­ten er 75.000 fisk pr. båt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Nor­ges størs­te opp­dretts­sel­skap, Ma­ri­ne Harvest, er blant dem som er av­hen­gig av at per­soner som Sev­land fisker leppe­fisk.

– Vi dri­ver stort i Flekke­fjord. Vårt frems­te vå­pen mot lu­sen er leppe­fisk, noe vi har hatt stor suk­sess med i Ag­der. Vi er av­hen­gi­ge av dyk­ti­ge og pro­fe­sjo­nel­le fiske­re som sør­ger for at vi får god leppe­fisk til bruk i våre an­legg, for­tel­ler kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Ma­ri­ne Harvest, Ei­vind Næv­dal-bol­stad.

I fjor var det vill kamp om fis­ken. Til sam­men i de tre kvote­om­rå­de­ne Ska­ger­rak, Vest­lan­det og Nord for 62°N ble det fisket 19,8 mil­lio­ner leppe­fisk, iføl­ge Fis­keri­di­rek­to­ra­tet.

I år har det blitt satt en egen far­tøy­kvo­te, samt at det har blitt stren­ge­re krav til hvem som skal få lov til å fiske.

– Kvo­ten for hvert far­tøy er på 75.000 fisk i år. Bare her i om­rå­det er det fire per­soner som fisker. På Flek­ker­øy er det også rundt fire-fem som fisker, så det er vir­ke­lig blitt po­pu­lært, for­tel­ler Sev­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.