Ki­ne­sisk-rus­sisk øvel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tre ki­ne­sis­ke ma­rine­far­tøy­er skal øve med den rus­sis­ke flå­ten i Øs­ter­sjø­en. Det er førs­te gang de to lan­de­ne har en fel­les øvel­se i det­te om­rå­det.

Se­nior­fors­ker Flem­ming Splids­bo­el Han­sen ved Dansk in­sti­tutt for in­ter­na­sjo­na­le stu­di­er me­ner det­te er et nytt trinn i opp­trap­pin- gen av kon­flik­ten mel­lom Nato og Russ­land.

– Så vidt jeg vet er det førs­te gang Russ­land og Ki­na øver sam­men i Øs­ter­sjø­en. Men det er ikke førs­te gang de har fel­les flåte­øvel­se. Men øvel­se­ne har fått et an­net og mer ag­gres­sivt skjær. De ba­lan­se­rer mer på knivs­eg­gen, sier se­nior­fors­ke­ren.

Russ­land har tid­li­ge­re del­tatt i øvel­ser sam­men med Ki­na i SørKina­ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.