Unikt vind­møl­leslep over Nordsjøen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Fem gi­gan­tis­ke vind­møl­ler som hver er 125 me­ter høye, sle­pes nå over Nordsjøen. De sto­re vind­tur­bi­ne­ne sle­pes fra Stord til kys­ten av Skott­land.

Re­sul­ta­tet vil bli ver­dens førs­te fly­ten­de vind­mølle­park til havs, en park som skal pro­du­se­re strøm til 20.000 hus­hold­nin­ger, mel­der NRK.

De fem vind­mølle­tur­bi­ne­ne kom til Stat­oil-an­leg­get på Stord i fe­bru­ar for sam­men­stil­ling og klar­gjø­ring og skal nå plas­se­res uten­for den skots­ke kys­ten. Sle­pet fore­tas av fire slepe­bå­ter og tu­ren over Nordsjøen er be­reg­net til å ta mel­lom tre og fire dager.

– Det er en stor mile­pæl for pro­sjek­tet at vi har kom­met så langt, sier pro­sjekt­le­der Mo­ni­ca Pet­ter­sen i Stat­oil.

Tur­bi­ne­ne stik­ker i til­legg til høy­den på 125 me­ter hele 78 me­ter un­der hav­over­fla­ten, og ru­ten slepe­far­tøy­ene skal ta, er nøye plan­lagt. Pro­sjekt­le­de­ren hå­per på minst mu­lig vind, små bøl­ger og lite strøm.

Det er Stat­oils dat­ter­sel­skap Hy­wind Scot­land som står bak pro­sjek­tet, som Stat­oil har in­ves­tert rundt 2 mil­li­ar­der kro­ner i. Går alt som plan­lagt, vil vind­møl­le­ne kom­me i drift i lø­pet av høs­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.