Vi­de­ostrøm­ming øker data­tra­fik­ken

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Det blir sta­dig mer van­lig å strøm­me vi­deo på mo­bi­len. Si­den juni i fjor har bruk av vi­deo­tje­nes­ter bi­dratt til å øke tra­fik­ken i 4G-net­tet med 86 pro­sent.

Net­flix, You­tube, Face­bo­ok og Snapchat er blant de mest po­pu­læ­re tje­nes­te­ne på mo­bil og nett­brett.

I juni i år ble det satt ny tra­fikk­re­kord. Ald­ri tid­li­ge­re har Te­le­nor re­gist­rert så stor 4G-tra­fikk.

– Inn i juli må­ned had­de You­tube mest tra­fikk­vekst med hele 44 pro­sent, mens Net­flix vokser med 38 pro­sent målt mot juni. Det vi­ser at fe­rie­tid er også vi­deo­tid, sier dek­nings­di­rek­tør Bjørn Amund­sen i Te­le­nor.

Snapchat økte spe­si­elt kraf­tig lør­dag 1. juli, sam­me da­gen som Pri­de-pa­ra­den i Oslo. På det mes- te økte tra­fik­ken med 18 pro­sent fra da­gen i for­vei­en og hele 80 pro­sent målt mot tors­da­gen før.

– Nord­menn de­ler fe­rie­opp­le­vel­ser og øns­ker å være til­gjen­ge­li­ge i so­sia­le medi­er også i fe­rien. Uli­ke for­mer for vi­deo­inn­hold, som er den ster­kes­te dri­ve­ren av veks­ten i data­tra­fikk, er gjer­ne fore­truk­ket som un­der­hold­ning, sier Amund­sen.

FOTO: SHUTTERSTOCK

På ett år har data­tra­fik­ken i mo­bil­net­tet økt med 86 pro­sent. Te­le­nor opp­ly­ser at det er strøm­ming av vi­deo som er ho­ved­år­sa­ken til det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.