Nor­ge på topp for pen­sjo­nis­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ikke i noe an­net land er det så godt å være pen­sjo­nist som i Nor­ge, vi­ser en pen­sjons­in­deks fra Na­tixis Glo­bal As­set Ma­na­ge­ment.

Nor­ge slår både Sveits og de øv­ri­ge nor­dis­ke lan­de­ne, og top­per lis­ten som er ba­sert på to­talt 18 uli­ke in­di­ka­to­rer, skri­ver Fi­nans­avi­sen. Øv­ri­ge land på topp-til­is­ten er New Zea­land, Aust­ra­lia, Tysk­land, Ne­der­land og Lux­em­bourg.

Nor­ge og Sveits er de enes­te lan­de­ne med topp-ti-plas­se­rin­ger i alle de fire del­in­dek­se­ne – helse, ma­te­ri­ell vel­stand, pen­sjons­fi­nan­ser og livs­kva­li­tet. Når det gjel­der ma­te­ri­ell vel­stand, er Nor­ge på topp, og vi er på tredje­plass i del­in­dek­se­ne for helse og livs­kva­li­tet.

Nor­ge lig­ger bare på en ni­en­de- plass når det gjel­der pen­sjons­fi­nan­ser, blant an­net på grunn av høyt skatte­trykk og ald­ren­de be­folk­ning. Li­ke­vel har pen­sjons­fi­nans­sco­ren økt fra 72 pro­sent i fjor til 73 pro­sent i år.

Til tross for skatte­let­ter er Nor­ge åt­ten­de dår­ligst på skatte­trykk­in­di­ka­to­ren. Of­fent­lig gjeld tel- ler imid­ler­tid po­si­tivt. Sam­ti­dig vi­ser in­dek­sen at Nor­ge sco­rer bra på in­fla­sjon og styre­sett, og gans­ke bra på bank­tap på ut­lån.

Nor­ge opp­når for øv­rig den høy­es­te lykke­in­di­ka­to­ren, opp­ly­ser frans­ke Na­tixis Glo­bal As­set Ma­na­ge­ment.

FOTO: NTB SCANPIX

Nor­ge opp­når den høy­es­te lykke­in­di­ka­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.