700.000

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

BILER

over hele verden kal­les nå inn av Vol­ks­wa­gen-kon­ser­net for å ut­bed­re en feil som kan opp­stå på Abs-brem­ser og antis­ladd­sys­tem. Nes­ten 8000 biler av mer­ke­ne VW, Au­di og Sko­da i Nor­ge er be­rørt, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. For VW gjel­der til­bake­kal­lin­gen Golf, Golf Plus, Sci­rocco, Cad­dy og Eos. Det er pro­gram­va­ren til styre­en­he­ten for Abs-brem­se­ne og antis­ladd­sys­te­met som må opp­gra­de­res. To­talt drei­er det seg om 5596 biler fra VW, sier Ani­ta Sva­nes, som er in­for­ma­sjons­sjef hos VW i Nor­ge. I til­legg må 1200 biler fra Sko­da til­ba­ke på verk­sted for opp­gra­de­ring. Det er mo­del­le­ne Octa­via byg­get mel­lom 2004 og 2013, samt Su­perb-mo­del­ler byg­get i 2009. For Au­di er det snakk om 1050 biler av mo­del­len A3 av års­mo­dell 2009.

FOTO: MAGNE JOHANSEN

Sko­da Octa­via pro­du­sert mel­lom 2004 og 2013 skal bremse­sjek­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.