5.355.818

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

KJØRETØY

er re­gist­rert i Nor­ge ved ut­gan­gen av førs­te kvar­tal i år. An­tal­let økte med 20.703 (+

0,39 pro­sent) til 5.355.818 kjøretøy. An­tall per­son­bi­ler økte med 7040 biler (+

0,27 pro­sent). An­tall vare­bi­ler klas­se 2 økte med

1133 (+ 0,26 pro­sent). An­tall vare­bi­ler klas­se 1 økte med 270 (+ 4,01 pro­sent).

An­tall cam­ping­bi­ler ba­sert på vare­bi­ler un­der 3,5 tonn økte med 370 (+ 1,12 pro­sent), mens cam­ping­bi­ler over 3,5 tonn to­tal­vekt økte med 230 (+ 1,83 pro­sent). Atv-be­stan­den fort­set­ter å øke og økte med 991 ATV (+ 1,69 pro­sent) i førs­te kvar­tal. Be­stan­den av let­te mo­tor­syk­ler økte med 253 (+ 1,02 pro­sent), mens det ble 1761 fle­re (+ 1,19 pro­sent) tun­ge mo­tor­syk­ler. Be­stan­den av mo­pe­der gikk i lø­pet av førs­te kvar­tal ned med 0,44 pro­sent, det er 749 fær­re mo­pe­der, iføl­ge Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken.

FOTO: KRISTIN ELLEFSEN

Det blir sta­dig fle­re kjøretøy i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.