233

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

PRO­SENT

økte an­tall ny­re­gist­rer­te el­bi­ler fra BMW i Kris­tian­sand det førs­te kvar­ta­let i år. Det­te er sam­men­lik­net med fjor­året. I juni var øk­nin­gen på for­mi­dab­le 1600 pro­sent. Det er el­bi­len BMW i3 som står for hele sal­get. Etter seks må­ne­der må BMW li­ke­vel se seg slått av Vol­ks­wa­gen og Nis­san. Beg­ge had­de en vold­som vekst i sal­get i juni med hen­holds­vis 118 og 110 pro­sent i Kris­tian­sand. An­tall nye el­bi­ler som er re­gist­rert er gått opp med cir­ka 16 pro­sent hittil i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.