PAR I HJERTER

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Ing­frid By­berg, Sola, og Hå­kon Kvin­laug, Ven­ne­sla, gif­ter seg i Ræ­ge kir­ke 22. juli.

Hil­de Jens­sen og Hen­rik Bjørke­kjær Johannessen, Kris­tian­sand. Vi gif­tet oss i Bar­ce­lo­na 2. juni 2017! Vi had­de en even­tyr­lig dag med ven­ner og fa­mi­lie. Tu­sen takk til alle som var med på å gjø­re da­gen fan­tas­tisk, for alle ga­ver, gra­tu­la­sjo­ner og lykke­øns­ker!

Karo­li­ne og Ni­ko­las Hen­ri­quez, Kris­tian­sand. Når to hjerter blir til ett. Gra­tu­le­rer med den sto­re da­gen. Vi gle­der oss sam­men med dere. De bes­te øns­ker, hell og lyk­ke til dere. Hil­sen fa­mi­lie­ne.

The­re­se Thel­le og Ei­rik Sol­dal, Tvede­strand. Hur­ra! Vi gif­ter oss i Dyp­våg kir­ke, Tvede­strand, fre­dag 21. juli kl 14.00. Vel­kom­men til viel­se og kirke­kaf­fe!

Ma­ri­an­ne Gil­je og Si­mon Bor­øyJohn­sen, Søg­ne. Vi gif­ter oss i Søg­ne gam­le kir­ke fre­dag 21. juli kl. 15.00. Vi gle­der oss til å fei­re bryl­lu­pet sam­men med fa­mi­lie og ven­ner på Søg­ne gam­le preste­gård.

Jan­ne Høy­land og Ei­rik Ul­set, Hæge­bo­stad, gif­tet seg i Lyng­dal kir­ke 8. juli 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.