50 år si­dens

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. JULI 1967

●● Kris­tian­sand er kom­met med i por­no-pro­duk­sjo­nen. Som den førs­te by i Nor­ge, ho­ved­sta­den unn­tatt, har vi fått et eget por­no-verk­sted. Det kal­ler seg «Amor Stu­dio», og har gjen­tat­te gan­ger søkt etter foto­mo­foto­mo del­ler som fris­tes med me­get go­de e ho­no­ra­rer. En pike som har vært i kon­takt med man­nen bak det­te du­biø­se fir­ma for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at hun ble lo­vet 130 kro­ner ti­men for å la seg fo­to­grafe- re og fil­me na­ken. Man­nen la ikke et øye­blikk skjul på at det drei­de seg om pro­duk­sjon av por­no­gra­fis­ke fil­mer er og fo­tos, og at han had­de til hen­sikt å tje­ne sto­re pen­ger på til­ta­ket. Fil­me­ne­ne skul­le tas opp i far­ger med 8 mm film­ka­meram­ka­me­ra og sel­ges uten­lands.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.